VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Anytime

(dále jen „VOP“)

Zveřejněné dne 24.7.2023 a účinné ode dne 7.8.2023

Tyto VOP společnosti D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČ: 07584466, Krocínova 333/3, Praha 1, Staré Město, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským u soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, (dále též „Pronajímatel“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a zájemcem o pronájem vozidla (dále též „Klient“).

                                                                             I.             Definice a výklad pojmů

V těchto VOP a jejich Přílohách se používají následující výrazy, které mají význam definovaný níže:

Aktivace – připojení Klienta ke Službě Anytime, založení Uživatelského účtu Klienta pro přístup k funkcím Softwaru Anytime, včetně podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, pronájmu Vozidla.

Autorizace – provádění úkonů stanovených v pokynech Softwaru Anytime za účelem identifikace Klienta prostřednictvím zadání Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu, které Klient zná a uchovává v tajnosti za účelem použití Softwaru Anytime a Služby Anytime.

Autorizační kód – jedinečná posloupnost znaků zaslaných Pronajímatelem Klientovi ve formě SMS zprávy na Kontaktní číslo používané pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. Autorizační kód má povahu přístupového hesla; v kombinaci s Přihlašovacím jménem je obdobou vlastnoručního podpisu Klienta, které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu je Klient.

Bonusový účet – virtuální účet, který není bankovním účtem, neumožňuje provádění finančních transakcí a používá se výhradně pro evidenci naspořených bonusových bodů Klienta, vyjádřený v českých korunách.

Cena – je částka v Kč, kterou má Klient zaplatit Pronajímateli za Služby Anytime poskytované v souvislosti s pronájmem Vozidla (nájemné) a užíváním Software Anytime. Cena vychází z příslušných Tarifů, popř. dalších částek a poplatků dle Smlouvy a těchto VOP.

Čekání – režim užívání Vozidla, při kterém je motor Vozidla vypnut, volič automatické převodovky je v režimu „P“, dveře, víko kufru a okna jsou zavřené. Používá se v případech stanovených VOP za účelem ponechání vybraného Vozidla Klientovi během Doby nájmu. Pohyb Vozidla v režimu Čekání není povolen.

Dopravní nehoda – dopravní nehoda, tj. událost, k níž došlo v Době nájmu Vozidla za účasti Vozidla, a která měla za následek vznik újmy na zdraví, úmrtí, poškození Vozidla, věcí, staveb nebo vznik jiné hmotné škody.

Doba nájmu – časové období od okamžiku zahájení nájmu (stisknutím v Mobilní aplikaci tlačítka „Zahájit pronájem“) do ukončení nájmu v souladu se Smlouvou a těmito VOP.

Doklad totožnosti – doklady potvrzující totožnost osob:

(1)   pro státní příslušníky České republiky a členských států Evropské unie:

 1. a) občanský průkaz státního příslušníka České republiky / členského státu Evropské unie, a (nebo)
 2. b) pas státního příslušníka České republiky / členského státu Evropské unie, a (nebo)

(2)   pro cizí státní příslušníky (mimo příslušníků členských států Evropské unie):

 1. a) cestovní pas, a (nebo)
 2. b) průkaz o povolení k pobytu cizince v České republice,

(3)   pro osoby bez státní příslušnosti – průkaz totožnosti osoby bez státní příslušnosti.

Domácí zóna – území, na kterém je povoleno ukončení Doby nájmu Vozidla v souladu s VOP, jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci ve formě stínovaného napůl průsvitného jednotného pozadí.

Havarijně-technická služba – činnost, při níž Pronajímatel vysílá k Vozidlu svůj výjezd, poněvadž má informace anebo podezření, že Vozidlo bylo v průběhu pronájmu poškozené (např. tím, že se zúčastnilo Dopravní nehody nebo mělo defekt), nebylo Klientem uzamčené, Klient jej zaparkoval na zakázaném místě anebo v rozporu s pravidly silničního provozu (včetně toho, že je na odtahovém parkovišti anebo má botičku) apod.

Klient – fyzická nebo právnická osoba, s níž je uzavřena Smlouva.

Klientská služba – informační středisko Pronajímatele poskytující informační podporu Klientovi, mimo jiné při jeho účasti na Dopravní nehodě a provádějící koordinaci doprovodných činností nájmu Vozidla. Na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci odpovídá pojmům „Klientská služba“ rovněž pojmy „Technická podpora“, „Služba technické podpory“, „Technická podpora 24/7“. Aktuální telefonní číslo Klientské služby je k dispozici na Webových stránkách.

Kontaktní číslo – číslo mobilního telefonu registrované na jméno Klienta nebo které Klient využívá z jiných právních důvodů v souladu s Právními předpisy a požadavky mobilních operátorů, které Klient sdělí Pronajímateli při registraci v Mobilní aplikaci nebo na Webových stránkách a které slouží jako Přihlašovací jméno, jakož i pro komunikaci Pronajímatele s Klientem v případech stanovených VOP, Smlouvou a (nebo) Právními předpisy a zaslání SMS zpráv Pronajímateli a Klientovi.

Mobilní aplikace – elektronická aplikace Anytime Carsharing CZ pro Mobilní zařízení umožňující použití Služby Anytime, včetně: Registrace Klienta ve Službě Anytime, zaslání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, započetí a ukončení Doby nájmu Vozidla, převodu Vozidla do režimu „Čekání“ a dalších činností popsaných v těchto VOP. Za účelem instalace Mobilní aplikace na Mobilní zařízení Klient samostatně provádí potřebné operace s použitím služeb www.itunes.apple.com nebo www.play.google.com na síti Internet.

Mobilní zařízeni – elektronické zařízení (smartphone, mobilní telefon, tablet) fungující na základě operačního systému iOS nebo Android.

Odtah Vozidla – opatření k zajištění řízení o správním deliktu prováděné formou nucené přepravy Vozidla pro dočasné odstavení na speciálním parkovišti nebo ploše, včetně použití jiného vozidla (odtahového vozidla), v důsledku zadržení a (nebo) zákazu provozu Vozidla úředními osobami v souladu s Právními předpisy.

Osobní údaje – informace týkající se Klienta, které může Pronajímatel zaznamenat na elektronickém, papírovém a (nebo) jiném nosiči dat, včetně: (1) příjmení, jméno (jména), (2) datum, měsíc a rok narození, (3) místo narození, (4) rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo, (5) číslo průkazu totožnosti, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, (6) informace o trvalém pobytu (bydlišti) a místě skutečného pobytu, (7) číslo řidičského průkazu, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, rozsah řidičského oprávnění, (8) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy, (9) informace o existenci (absenci) zdravotních kontraindikací k řízení motorového vozidla, (10) fotografie, (11) údaje o geolokaci (navigační údaje), (12) jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a (nebo) dohod o používání Služby Anytime. Normativní dokumenty Pronajímatele včetně těchto VOP, Informace o zpracování osobních údajů, Přílohy k VOP a další dokumenty mohou stanovit též jiný výčet údajů tvořících Osobní údaje.

Paušální škoda – používá se pro nejčastější poškození na Vozidle (například poškození nárazníku nebo defekt pneu) a jejich hodnotu Pronajímatel už zná. Seznam Paušálních škod a cen za jejich opravu je uveden na Webových stránkách a (nebo) Mobilní aplikaci, zahrnují daň z přidané hodnoty a v souvislosti s nimi Klient neplatí žádné další daně ani poplatky.

Pravidla pro hrazení škody Pronajímatelem – podmínky, při jejichž splnění Klientem příslušnou část škody Pronajímatel nebude po Klientovi uplatňovat.

Pokuty – pevné finanční částky nebo částky stanovené v procentech z částky nesplněného nebo nenáležitě splněného závazku uvedené v českých korunách v Příloze č. 1 těchto VOP, které je Klient povinen uhradit Pronajímateli v případě porušení a (nebo) nenáležitého plnění svých závazků vyplývajících z těchto VOP.

Poplatky – paušalizované částky za úkony Pronajímatele vyvolané Klientem uvedené v českých korunách v Příloze č. 3 těchto VOP, které je Klient povinen uhradit v případě, že je Pronajímatel vykonal, zahrnují daň z přidané hodnoty. Povolená zóna – území, na kterém je povoleno užívání Vozidla v souladu s Právními předpisy a s VOP, jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci.

Pravidla – Pravidla pro používání Služby Anytime, která vycházejí z těchto VOP, Webových stránek a Mobilní aplikace.

Právní předpisy – zákony, vyhlášky a další právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky i Evropské unie.

Pronajímatel – společnost D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČO: 07584466, právnická osoba založená v souladu s právním řádem České republiky se sídlem: Krocínova 333/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, společnost je zapsána Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, a stejně tak její právní nástupce a (nebo) postupník.

Přihlašovací jméno – Kontaktní číslo Klienta zadávané Klientem pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci ve spojení s Autorizačním kódem, které je obdobou vlastnoručního podpisu Klienta, a které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména je Klient.

PSP – Pravidla silničního provozu v souladu s Právními předpisy, která platí pro Klienta jako účastníka silničního provozu v průběhu Doby nájmu, včetně pravidel stanovených (1) zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a (nebo) (2) vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a (nebo) (3) jinými právními předpisy České republiky a právními předpisy zemí, v nich Klient Vozidlo užívá.

Push-notifikace – sdělení zobrazované na obrazovce Mobilního zařízení Klienta zaregistrovaného v informačním systému Pronajímatele, přenesené ze serveru Pronajímatele do Mobilní aplikace instalované na Mobilním zařízení Klienta.

Rezervace – služba poskytovaná Klientovi spočívající v omezení užívání Vozidla jinými Klienty od okamžiku Rezervace do začátku Doby nájmu nebo do okamžiku zrušení nájmu Vozidla Klientem, pokud Klient nezahájí nájem během doby platnosti Žádosti o pronájem Vozidla.

Registrace – registrování Klienta v souladu s pokyny ve VOP a jejich Přílohami za účelem užívání Služby Anytime.

Služba Anytime – poskytnutí Vozidla do dočasného užívání prostřednictvím Software Anytime.

Smlouva – soubor dokumentů, jejichž znění je schváleno rozhodnutím Pronajímatele a akceptováno Klientem dle čl. III. těchto VOP, a všechny jejich přílohy, které jsou nedílnými součástmi Smlouvy, jakož i veškeré změny a (nebo) dodatky těchto dokumentů. Součástí Smlouvy, mimo jiného, jsou Podmínky pro užívání Software Anytime, tyto VOP a jejich přílohy, Tarify a jiné dokumenty Pronajímatele, s nimiž se Klient má povinnost seznámit prostřednictvím Software Anytime. Uzavřením Smlouvy získává Klient přístup do Mobilní aplikace a může uzavírat dílčí nájemní smlouvy způsobem stanoveným ve Smlouvě, a na jejích základě užívat příslušné Vozidlo.

SMS zpráva – krátká textová zpráva zaslaná na Kontaktní číslo Klienta. SMS zprávy mohou být zasílány Pronajímatelem v rámci plnění Smlouvy a pro informační účely, včetně informování Klienta o provedení transakcí s použitím bankovních karet připojených k Uživatelskému účtu Klienta.

Software Anytime – soubor softwarových nástrojů (včetně Webových stránek a Mobilní aplikace) zajišťujících provoz Služby Anytime.

Software Audatex – softwarová platforma používaná v automobilovém průmyslu a pojišťovnami k odhadování nákladů na opravu poškozených vozidel. Obsahuje komplexní databázi dílů a nákladů na práci podle konkrétního poškození vozidla. Software je výrobcem pravidelně aktualizován, aby odrážel změny v nákladech na díly a práci, stejně jako pokroky v technologii vozidel, aby se zajistilo, že odhady zůstanou přesné a aktuální. Výpočet v softwaru Audatex slouží k určení výše škody na Vozidle.

Spoluúčast – částka, do výše které, při splnění všech podmínek, hradí Klient jím způsobenou škodu na pronajatém Vozidle.

Strany – Pronajímatel a Klient.

Systém pokut – informace o Pokutách uplatňovaných Pronajímatelem vůči Klientovi za porušení a (nebo) nenáležité plnění jednotlivých požadavků Smlouvy a VOP Klientem, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 těchto VOP a (nebo) na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci (buď na stejné adrese, nebo na různých adresách v rámci Webových stránek nebo Mobilní aplikace) a tvoří nedílnou součást těchto VOP.

Tarify – způsob určení a výpočtu Ceny a podmínky užití Služeb Anytime podrobně uvedené na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci.

Teritoriální omezení při používání Vozidla – omezení, která stanoví požadavky a územní omezení používání Vozidla v souladu VOP.

TOP UP bonus – bonusové body, které Klient obdrží za vložení peněz v Mobilní aplikaci nebo na Webových stránkách na svůj Uživatelský účet. V případě, že Klient požádá o vrácení vložených peněz, tak Pronajímatel současně s jejich vrácením odebere Klientovi poměrnou část bonusových bodů z TOP UP bonusu.

Třetí osoba – jakákoli fyzická či právnická osoba, sdružení právnických osob či veřejná instituce odlišná od Pronajímatele nebo Klienta.

Uživatelský účet – samostatný oddíl na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci, do něhož Klient vstupuje zadáním Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu, který je znám pouze jemu, v souladu s podmínkami Webových stránek nebo Mobilní aplikace. Uživatelský účet obsahuje soubor informací o Klientovi, včetně Osobních údajů, a slouží pro správu služeb Webových stránek a (nebo) Mobilní aplikace Klienta.

Vozidlo – vozidlo poskytnuté Klientovi pro dočasné držení a užívání v souladu s podmínkami těchto VOP.

Webové stránky – internetové stránky Pronajímatele, dostupné na adrese http://anytimecar.cz.

Zákon o přestupcích – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění – má význam stanovený v čl. 11.2 VOP.

Žádost o pronájem Vozidla – úkon stanovený VOP (jejich přílohami), uskutečněný Klientem pomocí Mobilní aplikace za účelem převzetí Vozidla do dočasného užívání.

Výklad pojmů

 

a) pokud kontext nevyžaduje jinak, slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

b) odkaz na určitý paragraf, odstavec, článek, přílohu je interpretován jako odkaz na takto uvedený paragraf, odstavec, článek, přílohu těchto VOP;

c) odkaz na (i) změnu nebo na změněné ustanovení VOP zahrnuje doplnění, změnu, postoupení, novelizaci, revizi, přijetí nového znění a (ii) na VOP je vykládán jako odkaz na VOP, které mohou být čas od času změněny a doplněny;

d) nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a neovlivňují výklad těchto VOP;

e) jakýkoli odkaz na „Právní předpisy“ znamená odkaz na Ústavu České republiky, kterýkoli zákon (včetně ústavního) přijatý za účelem jejího plnění, na jakoukoli mezinárodní smlouvu, která je pro Českou republiku závazná, na rozhodnutí Prezidenta České republiky, nařízení vlády České republiky, vyhlášky ústředního a (nebo) místního orgánu nebo úřední osoby, jakož i na jiné právní předpisy a rozhodnutí státních orgánů, které se vztahují na nedefinovaný okruh osob na území České republiky;

f) jakýkoli odkaz na ustanovení Právních předpisů je odkazem na ustanovení, které může být čas od času změněno a doplněno nebo se přijímá v novém znění;

g) odkaz na „osobu“ zahrnuje kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnoprávní korporaci, právnickou osobu založenou státem nebo státní orgán, jakékoli sdružení, svěřenecký fond nebo společnost (bez ohledu na to, zda byla vytvořena jako samostatná právnická osoba) nebo dvě a více z výše uvedených osob a odkazy na „osobu“ zahrnují její právní nástupce a povolené postupníky;

h) u výrazů „včetně“ a „zahrnuje“ se má za to, že po nich následuje výraz „mimo jiné“, a to i v případě jeho absence;

i) jakýkoli odkaz na „cizince“ zahrnuje odkaz na státní příslušníky ze zemí mimo Evropské unie, včetně cizince se dvěma nebo více státními příslušnostmi (s výjimkou občanství České republiky nebo členského státu Evropské unie) a na osoby bez státní příslušnosti.

 II.            Předmět Služby Anytime

2.1.        Pronajímatel se zavazuje způsobem, který je stanoven v těchto VOP, poskytovat Klientovi na jeho žádost Vozidlo do dočasného užívání na základě jeho Rezervace a Klient se zavazuje používat Vozidlo v souladu s podmínkami Smlouvy a těchto VOP a jejich příloh, hradit včas Cenu za Služby Anytime a řádně plnit ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP.

2.2.        Žádost o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, začátek a ukončení Doby nájmu Vozidla, jakož i další úkony vyplývající z těchto VOP, se provádí pomocí operací uvedených:

 • ve Smlouvě
 • v těchto VOP
 • na Webových stránkách a (nebo)
 • v Mobilní aplikaci a (nebo)
 • prostřednictvím Klientské služby Pronajímatele (v případech výslovně uvedených v těchto VOP).

2.3.        Na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci se uvádí seznam Vozidel, z něhož Klient samostatně vybírá Vozidla k užívání v rámci Smlouvy. Posouzení stavu Vozidla při jeho převzetí do pronájmu provádí Klient samostatně v souladu s postupem stanoveným v Pravidlech. V případě, že Klient není spokojen s Vozidlem, může Pronajímatel nabídnout k pronájmu jiné Vozidlo, které splňuje požadavky Klienta, pokud má takové Vozidlo k dispozici.

2.4.        Klient je oprávněn užívat současně nejvýše 1 (jedno) volné Vozidlo. V případě právnických osob či podnikajících fyzických osob je každá jednotlivá schválená fyzická osoba Klienta oprávněna užívat současně nejvýše 1 (jedno) volné Vozidlo.

2.5.        Vozidlo se poskytuje k pronájmu Klientovi při splnění všech následujících podmínek:

 • Uživatelský účet Klienta není zablokován a
 • užití Vozidla není zakázáno v souladu podmínkami Smlouvy a těchto VOP a
 • jsou splněny požadavky ke Klientovi a ostatní podmínky Smlouvy a těchto VOP a
 • Klient splňuje ostatní požadavky Smlouvy a těchto VOP platné pro Klienta nebo způsob použití Vozidla.

2.6.        V otázkách neupravených Smlouvou nebo těmito VOP se vztahy mezi Pronajímatelem a Klientem řídí Právními předpisy.

2.7.        Vozidla smí být použita pouze v Povolené zóně. Použití Vozidel v rozporu s tímto požadavkem není přípustné.

2.8.        Omezení stanovená tímto článkem může Pronajímatel rozšířit, zúžit nebo zrušit, a to buď zcela, nebo částečně (mimo jiné i v rámci jednotlivých akcí). Příslušné oznámení o změnách se zveřejňuje v Mobilní aplikaci a platí po dobu zveřejnění, není-li v oznámení uvedena jiná lhůta. V případě, že Klient se změnami nesouhlasí, má možnost Smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění oznámení.

III.    Uzavření Smlouvy

3.1.        Smlouva mezi Pronajímatelem a budoucím Klientem je uzavřena provedením všech níže uvedených kroků:

 1. a) ze strany Klienta – zasláním kopie Dokladu totožnosti, kopie řidičského průkazu, vlastní fotografie (selfie) s Dokladem totožnosti, dokladu, v němž je uvedena adresa bydliště Klienta (pokud není adresa v Dokladu totožnosti) a kopií jiných dokladů a informací ve formě stanovené Pronajímatelem, přistoupením k podmínkám uvedeným ve VOP v souladu s postupem zde stanoveným, tj. vyplněním Osobních údajů v Mobilní aplikaci a potvrzením přijetí VOP,
 2. b) ze strany Pronajímatele – potvrzením uzavření Smlouvy Aktivací Klienta ve Službě Anytime a zasláním aktuální verze VOP na e-mail Klienta uvedený v Uživatelském účtu,
 3. c) v případě Klientů právnických osob či podnikajících fyzických osob, kteří mají zájem umožnovat služební jízdy svým zaměstnancům, rovněž uzavřením smlouvy o poskytování Služeb Anytime Business dle vzoru umístěného na Webových stránkách a poskytnutí kontaktních údajů osoby oprávněné jednat za Klienta.

3.2.        Bez ohledu na formu, kterou si Klient zvolil k uzavření Smlouvy (elektronické podepsání, jiné způsoby, které připouští Pronajímatel), je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Pronajímatel potvrdí Aktivací Uživatelského účtu Klienta uzavření Smlouvy s konkrétním Klientem po ověření, zda Klient vyhovuje požadavkům stanoveným VOP (a jejich přílohami), a po ověření předložených dokumentů. Pronajímatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení uzavření Smlouvy s Klientem nepotvrdit.

3.3.        V případě, že osoba získala přístup k funkcím Software Anytime, aniž by splnila požadavky, uvedené v tomto článku, musí okamžitě oznámit tuto skutečnost Pronajímateli a zavazuje se nepoužívat možnosti, které takový přístup poskytne. V opačném případě budou všechny operace provedené jménem této osoby s použitím Software Anytime považovány za operace provedené přímo touto osobou a osoba, která získala neoprávněný přístup, se vystavuje postihu dle Právních předpisů. Uskutečňovat jízdy na uživatelský účet Klienta dle čl. 3.1. písm. c) VOP je oprávněn pouze ten Klient, který byl schválen oprávněnou osobou dle smlouvy uzavřené dle čl. 3.1. písm. c) VOP, jejíž vzor je umístěn na Webových stránkách, a obdržel potvrzující email o přiřazení k účtu konkrétního Klienta od Pronajímatele.

3.4.        Po uzavření Smlouvy má Klient možnost způsobem stanoveným v těchto VOP uzavírat jednotlivé dílčí nájemní smlouvy a na jejich základě používat příslušné Vozidlo v rámci jakékoliv Povolené zóny, s výjimkou případů blokace Uživatelského účtu Klienta v souladu se Smlouvou. Současně Klient souhlasí s tím, že určité podmínky (včetně Tarifů, Teritoriálních omezení při používání Vozidla, požadavků na Klienta, práv a povinností Stran) se mohou lišit v různých Povolených zónách. V případě možnosti užívat účet jiného Klienta ke služebním jízdám dle čl. 3.3. VOP je Klient povinen před uzavřením jednotlivé dílčí nájemní smlouvy v Mobilní aplikaci určit, zda se jedná o služební jízdu, nebo jeho soukromou jízdu. Klienti berou na vědomí, že Pronajímatel neodpovídá za rozlišování soukromých a služebních jízd Klientů, toto rozlišení je vždy odpovědností Klienta.

3.5.        Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje že:

3.5.1.       je v plném rozsahu seznámen s podmínkami Smlouvy, VOP a jejich příloh, požadavky a pravidly spojenými s plněním této Smlouvy (včetně dokumentů Třetích osob);

3.5.2.       rozumí významu a smyslu dokumentů uvedených v čl. 3.5.1 VOP;

3.5.3.       souhlasí s obsahem dokumentů uvedených v čl. 3.5.1 VOP a zavazuje se plnit požadavky stanovené těmito dokumenty;

3.5.4.       poskytl platné údaje (včetně Osobních údajů) za účelem uzavření a plnění Smlouvy;

3.5.5.       splňuje požadavky pro Klienta stanovené VOP a Smlouvou a souhlasí s tím, že není oprávněn užívat Vozidlo v případě, že již nebude splňovat tyto požadavky;

3.5.6.       byl seznámen s podmínkami zpracování svých Osobních údajů Pronajímatelem v souladu se Smlouvou a Právními předpisy, jak jsou uvedeny na Webových stránkách;

3.5.7.       je srozuměn s tím, že Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení a v nezbytném rozsahu (1) umístit ve Vozidle technické prostředky umožňující sledování polohy Vozidla a možné porušení Smlouvy (kouřový senzor, GPS), a (2) nahrávat hovory během komunikace s Klientskou službou, a (3) používat v nezbytném rozsahu údaje získané při určení geografické polohy v Mobilní aplikaci;

3.5.8.       souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení a v nezbytném rozsahu samostatně a/nebo za účasti Třetích osob, včetně (i) příslušných organizací majících odpovídající oprávnění, a (nebo) (ii) servisních středisek (stanic technické kontroly) provádět posouzení: (1) oprávněnosti uložení sankcí ze strany příslušných státních orgánů České republiky za porušení PSP nebo jiných ustanovení Právních předpisů; (2) škody způsobené Pronajímateli a její výše; (3) škody způsobené na Vozidle a její výše; (4) nákladů na opravu a údržbu a jejich výše; (5) ostatních účelně vynaložených nákladů a jejich výše;

3.5.9.       akceptuje výsledky posouzení provedené v souladu s bodem 3.5.8 VOP, jakož i náklady na opravy. Klient má právo vyjádřit se k výsledkům posouzení.

3.6.        Klient se zavazuje dodržovat při použití Vozidla požadavky Právních předpisů, včetně PSP, a podmínky Smlouvy, VOP a jejich příloh a používat Vozidlo s péčí řádného hospodáře.

3.7.        Tyto VOP jsou Klientovi k dispozici:

3.7.1.       v elektronické podobě:

 • umístěním souboru na Webových stránkách. Klientovi bude při uzavření smlouvy zaslán odkaz na oddíl Webových stránek, kde si VOP může stáhnout do svého zařízení.
 • umístěním souboru v Mobilní aplikaci.
 • e-mailem – ve formě souboru pdf., s textem VOP.

3.7.2.       v papírové podobě – v sídle Pronajímatele; v případě uzavření Smlouvy v papírové podobě je Klientovi předána kopie VOP.

  IV. Ochrana spotřebitele

4.1.        Všem Klientům poskytuje Pronajímatel následující informace:

 • totožnost a kontaktní údaje Pronajímatele jsou uvedeny v úvodní části těchto VOP, stejně tak i v rámci Webových stránek.
 • označení Služeb Anytime a jejich popis jsou uvedeny v rámci Webových stránek a v Mobilní aplikaci.
 • Tarify jsou uvedeny v ceníku, který je umístěn na Webových stránkách a (nebo) Mobilní aplikaci. Tarify za Služby Anytime a Cena zahrnují daň z přidané hodnoty a v souvislosti s nimi Klient neplatí žádné další daně ani poplatky. Klient ale nese náklady za jím vyvolané úkony, které Pronajímatel provádí a které jsou označeny jako Poplatky.
 • způsob platby je popsán v čl. VIII těchto VOP.
 • náklady na poskytnutí Služby Anytime jsou součástí Ceny a žádné další náklady se neúčtují, Klient ale sám nese náklady svého internetového připojení a telefonické nebo SMS komunikace; Klient ale dále odpovídá i za škodu, kterou při užívání Služby Anytime anebo v souvislosti s tímto užíváním způsobí.
 • v případě rozporu poskytnuté Služby Anytime se Smlouvou má Klient práva z vadného plnění uvedená v bodě 4.2 tohoto článku.
 • údaje o trvání závazku ze Smlouvy a možnostech jeho ukončení jsou uvedeny v bodě 4.3 tohoto článku a čl. XI těchto VOP.
 • se stížnostmi je Klient oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci v rámci její působnosti:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel se na výše uvedenou adresu může obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporů a může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Smlouva může být uzavřena pouze v českém nebo anglickém jazyce.
 • technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou popsány v čl. III těchto VOP.
 • před potvrzením registrace Uživatelského účtu Klienta má Klient možnost zadané údaje zkontrolovat a odstranit případné chyby.
 • ve vztahu ke Klientovi je Pronajímatel vázán interním kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kodex chování je dostupný na Webových stránkách.

4.2.        Práva z vadného plnění Služby Anytime může Klient uplatnit dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.3.        Vozidla jsou k dispozici k okamžitému užití po uzavření každé dílčí nájemní smlouvy, což je hlavním rysem Služby Anytime. Uzavřením dílčí nájemní smlouvy Klient požaduje tuto okamžitou dostupnost vozidla, proto bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od dílčí nájemní smlouvy, jak je uvedeno v § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření dle čl. XI těchto VOP. Ani v případě zrušení Smlouvy v rámci této 14 denní lhůty nemá Klient právo na vrácení Ceny zaplacené za pronájem během této lhůty v souladu s § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Odstoupení může být provedeno ve formě a metodami komunikace uvedenými v čl. XI VOP. Lze také použít standardní formulář pro odstoupení na adrese:

 https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/49369/55685/604560/priloha001.docx.

 V.   Oznámení

5.1.        Jakékoli informace týkající se Smlouvy budou sděleny Klientovi jedním z následujících způsobů:

 • zasláním písemných oznámení na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu, nebo
 • zasláním SMS na Kontaktní číslo uvedené Klientem, nebo
 • odesláním Push-notifikací v Mobilní aplikaci, nebo
 • prostřednictvím pokynů sdělených telefonicky na Kontaktní číslo, nebo
 • zasláním písemnosti na poštovní adresu nebo adresy Klienta.

5.2.        Klient je srozuměn s tím, že Pronajímatel má právo volat a zasílat na Kontaktní číslo Klienta Push-notifikace, hlasové a SMS zprávy informativní povahy, které obsahují informace o výši běžných a promeškaných pohledávek vzniklých při plnění Smlouvy Klientem, další informace týkající se služeb poskytovaných Klientovi a informace o případných změnách podmínek Smlouvy a těchto VOP.

5.3.        Pokud se Klient nachází mimo území České republiky nebo používá telefonní číslo mobilního operátora, který není registrován v České republice, jako Kontaktní číslo a za účelem přijetí SMS služby a (nebo) Autorizačních kódů, pak se kvůli zvláštnostem provozování systémů mobilních operátorů zvyšuje riziko pozdního přijetí nebo nedoručení SMS zpráv od Pronajímatele Klientovi. Klient je o tomto riziku informován, plně si jej uvědomuje a bere v úvahu při cestě do zahraničí a při uvádění svého čísla mobilního telefonu Pronajímateli jako Kontaktního čísla a za účelem přijetí SMS zpráv a (nebo) Autorizačních kódů.

  VI. Software Anytime

6.1.        Klient bere na vědomí, že Software Anytime se neustále vylepšuje, a proto čas od času může dojít k technickým obtížím při jeho správném fungování.

6.2.        Software Anytime se poskytuje „jak je“. Pronajímatel neposkytuje žádné záruky, že Software Anytime bude bezchybný, funkční nebo plnění dostupný, nebo, že splní požadavky nebo očekávání Klienta. Klient používá Software Anytime na vlastní riziko. Pronajímatel nepřebírá zodpovědnost za nesoulad Softwaru Anytime s jakýmkoli očekáváním Klienta.

6.3.        Pronajímatel není zodpovědný za funkčnost zařízení, které Klient používá při práci se Softwarem Anytime.

6.4.        Klient je srozuměn s tím, že pro účely Smlouvy a pro zajištění bezpečnosti uživatele Softwaru Anytime a pronajatých Vozidel musí Mobilní aplikace používat údaje o geolokaci Klienta (navigační údaje) a zavazuje se zajistit poskytování příslušných údajů.

6.5.        Klient souhlasí s tím, že údaje Software Anytime (včetně navigačních systémů) ve spojení s údaji o operacích z Uživatelského účtu Klienta jsou dostatečné pro identifikaci osoby Klienta, ke které je přiřazen příslušný Uživatelský účet Klienta, a to v časovém okamžiku stanoveném Softwarem Anytime (včetně Doby nájmu, použití určitých Tarifů, sledování pohybu atd.).

6.6.        Klient dále bere na vědomí, že v případě využití Služby Anytime mimo území České republiky budou jeho Osobní údaje využity i příslušným zástupcem Pronajímatele v dané zemi za účelem poskytovaní Služby Anytime. Bližší informace ohledně zpracování vašich Osobních údajů a jejich využití najdete na Webových stránkách.

6.7.        Podrobnosti užívání Software Anytime stanoví Podmínky pro užívání Software Anytime.

  VII.  Práva a povinnosti Stran

7.1.        Práva Klienta (při nezablokovaném Uživatelském účtu Klienta):

7.1.1.       vyžadovat, aby Pronajímatel plnil své závazky vyplývající ze Smlouvy a z těchto VOP;

7.1.2.       užívat pronajaté Vozidlo, a to v souladu s podmínkami Smlouvy, VOP a požadavky Právních předpisů;

7.1.3.       zarezervovat, pronajmout od Pronajímatele jakékoli volné Vozidlo (označené jako volné na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci) umístěné v nejlépe přístupném místě pro Klienta, způsobem, který je stanoven v těchto VOP.

7.2.        Povinnosti Klienta:

7.2.1.       předložit Pronajímateli při uzavírání Smlouvy řidičský průkaz, Doklad totožnosti, další doklady (včetně případů, kdy je toto stanoveno podmínkami využití určité zvýhodněného Tarifu) a informace, které je potřeba vyplnit při Registraci Klienta. Dokumenty musí být čitelné, bez odrazu světla, se všemi zřetelně čitelnými údaji;

7.2.2.       převzít v souladu se Smlouvou a VOP a šetrně užívat Vozidlo v přísném souladu s jeho určením, cílem, požadavky a podmínkami stanovenými ve Smlouvě, VOP a jejich přílohách, pokynech a doporučeních Pronajímatele, Pravidlech pro hrazení škody Pronajímatelem uvedených v těchto VOP anebo na Webových stránkách, přijímat včas opatření k předcházení a zabránění poškození Vozidla a vzniku škod na majetku Třetích osob;

7.2.3.       řídit Vozidlo výlučně osobně (v případě Klientů právnických osob výlučně tímto Klientem registrované osoby);

7.2.4.       zajistit uzamčení Vozidla, zkontrolovat přítomnost dokladů nacházejících se ve Vozidle (palivová karta, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, apod.), zkontrolovat přítomnost povinné výbavy (autolékárnička, výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, náhradní kolo, apod.), a to od okamžiku převzetí do okamžiku vracení Vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy a VOP;

7.2.5.       dodržovat PSP a ostatní požadavky Právních předpisů při použití Vozidla, nepoužívat Vozidlo k účelům výuky řízení, pro tažení, na závodech/soutěžích, při jízdě v terénu a na nezpevněných cestách, při testech či zkouškách, pro přepravu nevhodných nákladů;

7.2.6.       hradit včas nájemné a platby za rezervaci Vozidla (Cenu) v souladu s podmínkami Smlouvy a VOP, platit ostatní platby stanovené Smlouvou, VOP a dalšími dokumenty (včetně Pokut, správních pokut, Poplatků a případné náhrady způsobené škody), zajistit finanční prostředky na platební kartě přirazené k Uživatelskému účtu Klienta ve výši dostatečné k zaplacení nájemného a dalších plateb podle Smlouvy a VOP;

7.2.7.       po ukončení užívání Vozidla jej vrátit Pronajímateli v řádném technickém stavu způsobem stanoveným v těchto VOP a zároveň provést fotodokumentaci řádného technického stavu vozidla ze všech čtyř stran (tj. zepředu, zezadu, zleva i zprava, kterou je Klient povinen nahrát do Mobilní aplikace;

7.2.8.       provést vlastní vizuální kontrolu technického stavu Vozidla, které má být pronajato a zároveň provést fotodokumentaci řádného technického stavu vozidla ze všech čtyř stran (tj. zepředu, zezadu, zleva i zprava, kterou je Klient povinen nahrát do Mobilní aplikace. V případě zjištění viditelného poškození Vozidla (vnějšího a uvnitř Vozidla, včetně znečištění interiéru) před zahájením pronájmu Vozidla, sdělit tuto skutečnost Pronajímateli telefonicky na telefonním čísle Klientské služby a zaslat fotografii poškození nebo znečištění Vozidla Pronajímateli na e-mail: info@anytimecar.cz. Oznámení o poškození Vozidla může být provedeno jinými způsoby stanovenými Pronajímatelem, včetně těch, které jsou uvedeny na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci. Klient bere na vědomí, že při nesplnění těchto povinností má Pronajímatel důvod předpokládat, že takové poškození, znečištění aj. vzniklo během Doby nájmu Klienta a půjde tak k jeho tíži. Převzetí Vozidla Klientem znamená splnění povinnosti stanovené v čl. 7.4.1 VOP Pronajímatelem;

7.2.9.       okamžitě (jakmile to bude fyzicky možné) informovat Pronajímatele telefonicky na telefonním čísle Klientské služby +420 253 253 007 o neoprávněném používání / odcizení Vozidla, o jakémkoli poškození Vozidla, jeho závadách, poruchách, Dopravní nehodě (bez ohledu na to, jestli Klient je viníkem nebo není), požadavků nebo nároků Třetích osob týkajících se Vozidla nebo spojených s řízením Vozidla, o událostech, jejichž účastníkem je Vozidlo, o událostech, které je Klient povinen oznámit v souladu s VOP a jejími přílohami, o událostech a skutečnostech, jejichž následkem by mohla vzniknout škoda na Vozidle, o ztrátě oprávnění řídit Vozidlo, o ztrátě nebo znehodnocení palivové karty/karet, dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, SPZ Vozidla, jiných dokladů k Vozidlu, povinné výbavy nebo její části sdělit spolehlivé informace o uvedených skutečnostech a řídit se pokyny Pronajímatele a požadavky Právních předpisů; v případě, že Klient neinformuje Pronajímatele o poškození vozidla (takže Pronajímatel poškození zjistí sám, příp. s pomocí třetí osoby), Klient ztrácí výhodu Spoluúčasti  a hradí škodu celou;

7.2.10.    řídit se pokyny Pronajímatele a Pravidly pro hrazení škody Pronajímatelem v případě Dopravní nehody a (nebo) jiné události v souladu s Pravidly pro hrazení škody Pronajímatelem;

7.2.11.    v případě Dopravní nehody, při níž došlo ke způsobení zranění, okamžitě informovat Policii České republiky a zdravotní záchrannou službu (na jednotné číslo tísňového volání 112, nebo na linkách 158 a 155 a dále postupovat dle čl. 7.2.9. VOP (bez ohledu na to, jestli Klient je viníkem nebo není);

7.2.12.    být přítomen osobně (nebo pověřit zástupce způsobem předepsaným Právními předpisy) při posouzení otázek spojených s řešením Dopravní nehody Policií České republiky anebo pojišťovnami;

7.2.13.    vyřizovat (podepisovat, potvrzovat, parafovat) a přebírat (včetně Policie České republiky) potřebné dokumenty, které musí být vyhotoveny v případech stanovených Právními předpisy a Pravidly pro hrazení škody Pronajímatelem, zejména záznam o dopravní nehodě, případně další dokumenty, které jsou vyžadovány;

Klient se zároveň zavazuje předat řádně vyhotovené platné dokumenty uvedené v čl. 7.2.13. VOP (originály nebo úředně ověřené kopie) Pronajímateli dle pokynů Klientské služby, nejpozději však do 24 hodin po jejich vyhotovení nebo obdržení od Třetích osob.

7.2.14.    okamžitě informovat Klientskou službu Pronajímatele v případě Odtahu Vozidla nebo zamezení v pohybu Vozidla během Doby nájmu a mimo Dobu nájmu, jestliže toto souviselo s jednáním (opomenutím) Klienta. Klient, jehož jednání (opomenutí) bylo příčinou Odtahu Vozidla nebo zamezení v pohybu Vozidla, je povinen (1) ve lhůtě stanovené Pronajímatelem zajistit vrácení Vozidla z odtahového parkoviště nebo zajistit zrušení omezení v pohybu Vozidla v souladu s postupem stanoveným Právními předpisy, a (2) zajistit svou účast při vyhotovení a vydání zápisu o odtažení a (nebo) zamezení pohybu Vozidla, který je přílohou protokolu o přestupku (pokud je vyhotoven za přítomnosti Klienta), a samotného protokolu. Tato povinnost je uložena Klientovi i v případě, že se Klient dozvěděl o Odtahu nebo zamezení v pohybu Vozidla od Pronajímatele. V takovém případě je oznámení o Odtahu Vozidla Klientovi právem, nikoli však povinností Pronajímatele. Doplňovat pohonné hmoty do Vozidla ve stanovených případech. Po vyzvednutí Vozidla ze speciálního parkoviště Klient odstaví Vozidlo v místě určeném Pronajímatelem. Klient je povinen vrátit Vozidlo ve lhůtě stanovené Pronajímatelem. V případě vyzvednutí Vozidla zaměstnanci Pronajímatele Klient v plné výši nahradí Pronajímateli všechny náklady vynaložené Pronajímatelem, včetně nákladů na přepravu Vozidla za použití odtahového vozidla, vyhotovení nebo převzetí dokumentů potřebných pro vrácení Vozidla v souladu s Právními předpisy, a náklady za umístění Vozidla na odstavném parkovišti. Klient bude osvobozen od úhrady Pokuty stanovené v příloze č. 1 těchto VOP v případě, že ve lhůtě stanovené Pronajímatelem (1) zajistí vydání Vozidla z odstavného parkoviště (2) uhradí náklady na odtahovou službu, (3) uhradí náklady za umístění Vozidla na odstavném parkovišti, (4) předloží Pronajímateli doklady potvrzující platbu za služby uvedené v tomto odstavci, a (5) na žádost Pronajímatele uhradí škodu vzniklou na Vozidle v souvislosti s Odtahem/zamezením pohybu. Odmítnutí předání Vozidla zaměstnanci odstavného parkoviště nemá za následek zproštění se Klientovi povinnosti uhradit Pokutu;

7.2.15.    v případě požadavku ze strany státních orgánů České republiky je Klient povinen se nejpozději ve lhůtě stanovené Pronajímatelem a (nebo) Právními předpisy osobně (nebo prostřednictvím zástupce zplnomocněného Klientem) dostavit k příslušnému státnímu orgánu, který vznesl takový požadavek. S výjimkou případů, kdy se Klient osobně zúčastnil průběhu vyhotovení dokumentů, v nichž je vyžadováno, aby se Klient osobně dostavil k příslušnému státnímu orgánu, Pronajímatel informuje Klienta o potřebě takové návštěvy nejpozději následující pracovní den poté, co se dověděl o takovém požadavku.

7.2.16.    ukončovat pronájem Vozidla s množstvím paliva v nádrži, při němž nesvítí kontrolka (snímač) hladiny paliva;

7.2.17.    přijmout vhodná opatření k ochraně svého Uživatelského účtu v Mobilní aplikaci, včetně jména Klienta-uživatele, Přihlašovacího jména, Autorizačního kódu, před neoprávněným použitím jinými osobami a okamžitě informovat Pronajímatele v případě zjištění takového zneužití. Za začátek neoprávněného použití se považuje moment, kdy Klient obdržel jakoukoliv informaci umožňující učinit závěr o možnosti neoprávněného použití údajů nezávisle na vůli Klienta;

7.2.18.    informovat Pronajímatele v případě změny Kontaktního čísla mobilního telefonu a jiných údajů;

7.2.19.    používat Webové stránky a Mobilní aplikaci Pronajímatele pouze pro osobní nekomerční účely;

7.2.20.    nepoužívat žádnou technologii a neprovádět žádné činnosti, které by mohly poškodit Webové stránky a (nebo) Mobilní aplikaci, zájmy a (nebo) majetek Pronajímatele;

7.2.21.    po ukončení Doby nájmu zanechat Vozidlo v souladu s podmínkami VOP se souborem dokumentů (osvědčení o registraci Vozidla, dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), palivovou kartou/kartami, oběma díly dálniční známky, povinnou výbavou, veškerým příslušenstvím a dodatečným vybavením, včetně koberečků, klíčů od Vozidla, speciálních zařízení, které byly ve Vozidle v okamžiku převzetí Vozidla Klientem. V případě, že v předpokládaném místě odstavení Vozidla není přístup k systému GPS a (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci, se Klient zavazuje přeparkovat Vozidlo na místo, kde je zajištěn přístup k systému GPS a (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci.

7.2.22.    doplňovat palivo do Vozidla v případech a způsobem stanoveným ve VOP a jejich přílohách;

7.2.23.    zajišťovat bezpečnost svého majetku;

7.2.24.    neprovádět jakékoli úpravy Vozidla či měnit jeho vlastnosti;

7.2.25.    plnit jiné povinnosti stanovené Smlouvou, VOP a jejími přílohami a vyplývající z podstaty závazků obsažených ve VOP a ve Smlouvě.

7.2.26.    Klient nesmí měnit jakékoli vlastnosti, provádět úpravy vedoucí ke zlepšení/zhoršení stavu Vozidla, montovat (demontovat) jakékoli zařízení, přístroje ve Vozidle, provádět opravy (bez ohledu na stupeň obtížnosti) nebo organizovat jejich provedení Třetími osobami.

7.2.27.    Klient není oprávněn prodat, poskytnout jako zástavu, vklad, či jakýmkoli jiným způsobem zcizit Vozidlo, postoupit nebo převést právo užívání Vozidla udělené Klientovi na Třetí osobu a stejně tak i jakákoliv další práva ze Smlouvy.

7.2.28.    Klient nesmí s Vozidlem vjíždět do garáží nebo podzemních parkovišť.

7.3.        Práva Pronajímatele:

7.3.1.       vyžadovat, aby Klient plnil své závazky vyplývající ze Smlouvy, z VOP a jejich příloh;

7.3.2.       stanovit postup pro přístup Klienta k Vozidlu za účelem zajištění bezpečnosti Vozidla Pronajímatele a kontroly řádného dodržování VOP;

7.3.3.       kdykoli provádět kontrolu zajištění bezpečnosti Vozidla jako majetku, technického stavu Vozidla, dodržení VOP Klientem;

7.3.4.       pokud Pronajímatel rozhodne, že existuje riziko dalšího používání Vozidla, je oprávněn ukončit Dobu nájmu Klienta, mimo jiné s poskytnutím jiného Vozidla Klientovi;

7.3.5.       používat kopii podpisu zplnomocněné osoby Pronajímatele (pomocí mechanického nebo jiného kopírování) v jakémkoli dokumentu, elektronicky podepsaném Klientem. Strany uznávají právní sílu těchto dokumentů;

7.3.6.       bez získání dodatečného souhlasu Klienta přímo inkasovat následující částky z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta (provádět převod finančních prostředků):

 • platby nájemného, poplatky za rezervaci Vozidla, další Poplatky a jiné platby účtované v souladu se Smlouvou a Tarify, včetně Pokut a administrativních nákladů;
 • poštovních, telegrafních a dalších nákladů a výdajů Pronajímatele vzniklých při zasílání sdělení, oznámení a dokumentů Klientovi v souvislosti s porušením nebo nenáležitým plněním Smlouvy;
 • škody, včetně případů, kdy je výše škody stanovena Pronajímatelem, dluhu Klienta vůči Pronajímateli vyplývajícího ze Smlouvy a z jakýchkoli jiných závazků vzniklých následkem způsobení škody na základě jiných důvodů stanovených Právními předpisy a kompenzace nákladů Pronajímatele vzniklých Pronajímateli v důsledku jednání (opomenutí) Klienta v souvislosti se Smlouvou a / nebo VOP;
 • jiných částek v případech stanovených Právními předpisy a dohodami mezi Pronajímatelem a Klientem;

7.3.7.       v případě podezření na nesvědomité jednání Klienta (včetně avšak nejen poskytnutí nepravdivých informací, nemožnosti odepsat peněžní prostředky aj.) zablokovat možnost používání Služeb Anytime Klientem v plném rozsahu nebo částečně, aniž by bylo potřeba informovat Klienta o důvodech zablokování;

7.3.8.       postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy Třetím osobám a zapojit Třetí osoby do plnění jednotlivých činností Pronajímatele ze Smlouvy, mimo jiné na základě smlouvy o postoupení. Klient bude o těchto okolnostech informován podle uvážení Pronajímatele v souladu s příslušnými ustanoveními Právních předpisů;

7.3.9.       pořizovat zvukové záznamy komunikace s Klientem (včetně zvukového záznamu telefonních hovorů) v případě, že komunikace souvisí s plněním Smlouvy;

7.3.10.    připravit pro Klienty a organizovat marketingové akce spočívající v poskytnutí výhodnějších podmínek (např. bonusových bodů) užívání Služeb Anytime stanovených Pronajímatelem, jejichž podrobnosti jsou vždy uvedeny na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci;

7.3.11.    upravit podmínky získání, užití či ztráty bonusových bodů Klientem; není-li určeno Pronajímatelem v konkrétním případě jinak, tak bonusové body získané Klientem za Registraci jsou platné po dobu 30 dnů od jejich získání; ostatní bonusové body získané Klientem jsou platné po dobu 90 dnů od jejich získání; bonusové body získané za Registraci anebo v rámci marketingových akcí může Klient použít k úhradě až 50 % Ceny příslušné Služby Anytime; bonusové body z TOP UP bonusů jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich získání;.

7.3.12.    Pronajímatel má další práva stanovená Smlouvou, VOP a přílohami VOP a vyplývající z podstaty závazků ze Smlouvy.

7.4.        Povinnosti Pronajímatele:

Povinnosti Pronajímatele

7.4.1.       poskytnout Klientovi Vozidlo v dobrém technickém stavu, které splňuje požadavky na provoz vozidel, kompletní a provozuschopné, s potřebnou dokumentací (osvědčení o registraci Vozidla, doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu Vozidla); předání uvedených dokumentů není potvrzováno žádnými dodatečnými dokumenty a provádí se současně s převzetím Vozidla do užívání;

7.4.2.       nést náklady na údržbu Vozidla, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a další výdaje vzniklé v souvislosti s jeho provozem pro účely stanovené VOP;

7.4.3.       prostřednictvím zveřejnění na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci poskytnout Klientovi informace o Vozidle, typech Vozidel, technických charakteristikách (podle uvážení Pronajímatele), Tarifech;

7.4.4.       včas a na vlastní náklady zajistit technické prohlídky Vozidla v souladu s Právními předpisy;

7.4.5.       zásobovat Vozidlo palivem a mazivy (benzín, oleje atd.) na vlastní náklady – pro užití Vozidla Klientem; v případě doplnění paliva do Vozidla Klientem s použitím palivové karty/karet Pronajímatele nebo ve výjimečných případech Klientem z vlastních prostředků, může Pronajímatel poskytnout bonusové body; Pronajímatel nekompenzuje náklady Klienta na doplnění paliva do Vozidla Klientem vynaložené v penězích;  stejně tak v případě potřeby Klienta tankovat v zahraničí Pronajímatel neproplácí s tím spojené náklady Klienta z jeho vlastních prostředků, ale místo toho mu poskytuje ekvivalent v bonusových bodech, a proto je vhodné, aby Klient co možná nejvíce doplnil paliva a maziva na území ČR.

V případě, že Strana nevyužila žádná práva, která jí byla udělena Smlouvou a VOP, odpovídající práva nezanikají, a Strana je oprávněna využít tato práva v budoucnu.

  VIII. Cena za Služby Anytime a platební podmínky

8.1.        Klient hradí Pronajímateli Cenu, která sestává z nájemného za užívání Vozidla, včetně užívání v režimu Čekání, částek za Rezervaci Vozidla a jiných Poplatků, která je vypočtena dle příslušného Tarifu anebo Přílohy č. 3 a zahrnuje příslušnou DPH. Klient nenese náklady na využití parkovacího místa, avšak pouze v případech, kdy je Vozidlo ponecháno (zastaveno, zaparkováno) v souladu s Teritoriálními omezeními při používání Vozidla.

8.2.        Nájemné, včetně užívání Vozidla v režimu Čekání, a částky za Rezervaci Vozidla jsou uvedeny v platných Tarifech Pronajímatele, pokud není ve Smlouvě a těchto VOP stanoveno jinak. Výpočet Ceny za Služby Anytime prováděný v době změny Tarifů se provádí na základě Tarifů platných v okamžiku zahájení Doby nájmu nebo rezervace. Výsledná částka Ceny se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

8.3.        Platby na základě Smlouvy se provádí odepsáním finančních prostředků z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta prostřednictvím partnerské banky Pronajímatele, případně prostřednictvím pravidelně vystavovaných faktur (ke konci kalendářního měsíce, nebo v případě předkročení stanoveného limitu) u Klientů, kteří mají s Pronajímatelem uzavřenu smlouvu dle čl. 3.1. písm. c) VOP.

8.4.        Po obdržení Autorizačního kódu a otevření omezeného přístupu k službám Webových stránek a Mobilní aplikaci může Klient přiřadit svou platební kartu, z níž budou odepisovány finanční prostředky jako platby podle Smlouvy a VOP, ke službám Webových stránek a Mobilní aplikace. Je povoleno používat pouze platební karty platebních systémů VISA a MASTERCARD umožňující platby prostřednictvím sítě Internet. Možnost provádět platby prostřednictvím sítě Internet zajišťuje Klient samostatně prostřednictvím banky, která vydala platební kartu.

8.5.        Při registraci na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci se provádí integrace systému Webových stránek (Mobilní aplikace) s platební kartou Klienta, čímž je umožněno odepisování peněžních prostředků z platební karty Klienta na úhradu závazků stanovených vyplývajících ze Smlouvy a VOP.

8.6.        Finanční prostředky jsou odepsány z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta výlučně v souladu s Tarify Pronajímatele a dalšími podmínkami Smlouvy a VOP, včetně jejich příloh. Finanční prostředky jsou odepsány, pokud má Pronajímatel nárok k jejich odpisu v souladu se Smlouvou a VOP, včetně: ukončení Doby nájmu, dosažení částky za pronájem Vozidla v průběhu Doby nájmu anebo režimu Čekání alespoň 200 Kč, obdržení informací o porušení podmínek Smlouvy Klientem, náhrady škody a dalších případů stanovených Smlouvou a VOP. Klient je ze strany Pronajímatele informován o odepsání finančních prostředků ve všech případech, s výjimkou odepsání finančních prostředků na úhradu nájemného (včetně platby za rezervaci Vozidla) za předpokladu, že Klient neporušuje Smlouvu a tyto VOP. Informace o provedených platbách je také uvedena v Uživatelském účtu Klienta v části „Historie plateb“ nebo „Jízdy“.

8.7.        Odepisování finančních prostředků za užívání Vozidla je Pronajímatel oprávněn provádět jak po ukončení Doby nájmu Vozidla, tak i po jednotlivých částech v průběhu Doby nájmu Vozidla.

8.8.        Odepisování finančních prostředků za užívání Vozidla v souladu s příslušným Tarifem dostupným na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci, který stanoví platbu předem nebo jiný způsob úhrady odlišný od způsobu uvedeného v prvním odstavci tohoto článku se provádí před zahájením Doby nájmu nebo jiným způsobem stanoveným tímto Tarifem.

8.9.        V případě nedostatku finančních prostředků na platební kartě přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta sdělí Pronajímatel tuto skutečnost Klientovi prostřednictvím zobrazení informací v Uživatelském účtu na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci, a také při jakémkoliv dalším pokusu požádat o pronájem nebo Rezervaci Vozidla, a zároveň vyzve Klienta k doplnění finančních prostředků. Případy zamítnutí platby:

 • platební karta Klienta není určena k provádění plateb prostřednictvím internetu;
 • na účtu Klienta není dostatek finančních prostředků k úhradě platební kartou. Pro zjištění podrobností o dostupnosti finančních prostředků na platební kartě musí Klient kontaktovat banku, která vydala kartu;
 • údaje o platební kartě jsou zadané chybně;
 • vypršela platnost platební karty. Platnost platební karty je obvykle vyznačena na přední straně karty (měsíc a rok expirace karty). Pro zjištění detailů o platnosti platební karty musí Klient kontaktovat banku, která vydala kartu.

8.10.     S otázkami týkajícími se úhrady prostřednictvím platební karty a dalšími otázkami souvisejícími s provozem webových stránek partnerské banky se Klient může obrátit na telefonní číslo Klientské služby nebo e-mail: info@anytimecar.cz.

8.11.     Klient dává bezvýhradný souhlas k čerpání finančních prostředků ze své platební karty přiřazené k jeho Uživatelskému účtu za užití Vozidla a provádění dalších plateb podle Smlouvy a VOP (včetně Pokut a jiných plateb ve prospěch Pronajímatele) bez nutnosti poskytovat další zvláštní souhlas. Odepsání částek Klient povoluje jak v plné výši, tak i po částech, podle uvážení Pronajímatele.

8.12.     V případě nedostatku finančních prostředků na platební kartě přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta nebo nemožnosti odepsání finančních prostředků z platební karty z jiného důvodu se Klient zavazuje uhradit pronájem Vozidla a (nebo) rezervaci nejpozději do 24 hodin od okamžiku ukončení užívání Vozidla (v případě prodlení s platbou dle příslušného Tarifu za používání Vozidla) nebo od okamžiku doručení příslušného oznámení/prvního odepsání finančních prostředků (pro ostatní platby). Klient se zavazuje zajistit dostatek finančních prostředků na platební kartě pro provedení inkasa.

8.13.     V případě, že Klient nesplní závazky stanovené Smlouvou a VOP, má Pronajímatel právo zaslat příslušné údaje (včetně Osobních údajů Klienta) soudu a/nebo Třetím osobám, které Pronajímatel může zapojit do vymáhání svých pohledávek za Klientem.

8.14.     V případě chybného odepsání finančních prostředků z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta je Klient oprávněn kontaktovat Pronajímatele na adrese: info@anytimecar.cz a vyplnit žádost o vrácení finančních prostředků ve formě stanovené Pronajímatelem s přiložením kopie Dokladu totožnosti a dokumentů potvrzujících chybné odepsání (stvrzenky, výpisy z účtu). Pronajímatel zašle tuto žádost partnerské bance nejpozději následující pracovní den ode dne obdržení žádosti, s výjimkou případů, kdy byly finanční prostředky Klienta inkasovány v souladu se Smlouvou a VOP. Na základě dohody s Pronajímatelem může Klient zaslat příslušnou žádost na email info@anytimecar.cz, a to prostřednictvím emailu Klienta uvedeného v Uživatelském účtu. Partnerská banka Pronajímatele vrátí finanční prostředky na bankovní účet Klienta uvedený v žádosti o vrácení finančních prostředků do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti s přiloženou kopií Dokladu totožnosti Klienta partnerskou bankou Pronajímatele. Postup vrácení finančních prostředků se řídí pravidly mezinárodních platebních systémů. Vrácení finančních prostředků v hotovosti není přípustné.

8.15.     Služba placení s využitím internetu v souladu se Smlouvou a VOP je realizována přes partnerskou banku Pronajímatele v souladu s pravidly mezinárodních platebních systémů a zásadami zajištění důvěrnosti a bezpečnosti provedení platby s využitím moderních metod ověřování, šifrování a přenosu dat prostřednictvím uzavřených komunikačních kanálů. Zadávání a zpracování údajů o platební kartě Klienta se provádí na bezpečné platební stránce partnerské banky nebo organizace angažované touto bankou poskytující platební služby.

8.16.     Smlouva, VOP nebo jednotlivé marketingové akce Pronajímatele mohou Klientům poskytnout možnost získání předplaceného užívání Služby Anytime. Tyto marketingové akce jsou pravidelně zveřejňovány na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci. Stejně tak má Klient možnost uzavřít s Pronajímatelem individuální Smlouvu, ve které si mohou ujednat podmínky odlišné od těchto VOP a jejích příloh.

  IX.  Doba nájmu

9.1.        Doba nájmu Vozidla se měří ve vteřinách a začíná běžet stisknutím tlačítka „Pronajmout“ Klientem v Mobilní aplikaci. Doba nájmu je určena skutečným časem užívání (v průběhu Doby nájmu) Vozidla Klientem. Necelé minuty se zaokrouhlují na celou minutu nahoru.

9.2.        Pronájem Vozidla se ukončuje také v případech uvedených v čl. 7.3.4 a 7.3.7 VOP, v případě neoprávněného užívání/odcizení Vozidla, po dohodě s Klientskou službou, pokud Klient dodržuje podmínky stanovené v čl. 7.2.9 VOP ve věci informování Pronajímatele, a v jiných případech stanovených Smlouvou a VOP.

X. Odpovědnost

10.1.     V případě porušení nebo neplnění Smlouvy si Strany vzájemně odpovídají v souladu se Smlouvou a VOP a v otázkách zde neupravených v souladu s Právními předpisy.

10.2.     V případě nedodržení jakýchkoli závazků Klienta stanovených Smlouvou a VOP nebo vyplývajících ze Smlouvy a VOP a v případě potřeby předání příslušných informací Klientovi je Pronajímatel oprávněn kontaktovat Klienta jakýmikoli dostupnými komunikačními prostředky (včetně Kontaktního čísla) s použitím informací o Klientovi, kterými disponuje Pronajímatel.

10.3.     Pokud má Klient dluh vůči Pronajímateli za poskytnuté Služby Anytime podle Smlouvy a těchto VOP déle než 24 hodin nebo vyšší než 2000 Kč, je Pronajímatel oprávněn jednostranně odebrat Vozidlo Klientovi, když předtím je Pronajímatel povinen o tomto Klienta informovat prostřednictvím telefonického hovoru na Kontaktní číslo (o který se pokusí alespoň dvakrát) a v případě potřeby přijmout opatření nutná k ukončení užívání Vozidla Klientem.  V takovém případě zároveň není Pronajímatel odpovědný za movité věci Klienta nacházející se v zajištěném Vozidle – Klient bere na vědomí, že odpovídá za řádné zabezpečení svého majetku.

10.4.     Klient se zavazuje, že v případě porušení nebo neplnění podmínek VOP uhradí Pronajímateli Pokutu/y ve výši stanovené Systémem pokut a zároveň veškeré škody a jiné újmy vzniklé Pronajímateli porušením nebo neplněním podmínek VOP. Dlužné částky, způsobená škoda, Pokuty a částky za správu se sčítají.

10.5.     Výše spoluúčasti, podléhající náhradě Klientem ve prospěch Pronajímatele, pokud k tomu existují důvody podle Smlouvy, nesmí překročit částku dle příslušného Tarifu pro jeden případ poškození Vozidla. Toto omezení se nevztahuje na následující případy (kdy je Klient povinen v plné výši uhradit Pronajímateli jakékoli škody na Vozidle) a zároveň ani Pokutu dle Systému pokut:

 1. Klient porušil povinnosti stanovené v čl. 7.2.8 – 7.2.16 VOP, včetně povinností souvisejících s poškozením Vozidla, mimo jiné, i v případě Dopravní nehody;
 2. v případě neoprávněného odpojení nebo poškození lokalizátoru (zařízení GPS) ve Vozidle;

iii.   v případě nepředložení nebo opožděného předložení dokladů nebo nesplnění požadavků uvedených v čl. 7.2.9 – 7.2.16 VOP;

 1. v případě, že Klient:
 2. a) řídil Vozidlo pod vlivem alkoholu, toxických a omamných látek, příp. léků, po jejichž použití řidič nesmí řídit motorové vozidlo nebo jeho způsobilost řídit vozidlo může být snížena;
 3. b) v době, kdy řídil Vozidlo, odmítl se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, toxických a omamných látek;
 4. c) řídil Vozidlo v době, kdy jeho schopnost k řízení Vozidla byla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu;
 5. d) opustil místo Dopravní nehody a/nebo neoznámil Dopravní nehodu Pronajímateli
 6. e) předal řízení Vozidla třetí osobě.
 7. v průběhu Doby nájmu došlo k úmyslnému způsobení škody na Vozidle, aniž by k tomu došlo v důsledku Dopravní nehody, tj. v případech, kdy si Klient byl vědom nepříznivých následků svého jednání (opomenutí), předvídal tyto důsledky a chtěl, aby k nim došlo, nebo je vědomě připustil nebo se k nim stavěl s lhostejností;
 8. v průběhu Doby nájmu došlo k porušení čl. 2.5, 2.7 a 7.2.3 VOP;

vii.  v případě, že k poškození Vozidla došlo v důsledku nedovoleného předjíždění, nedovolené jízdy přes železniční přejezd, couvání, otáčení nebo jízdy v protisměru na dálnici, v případě nehody s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví, ujetí od dopravní nehody, překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 20 km/hod. a více a mimo obec o 30 km/hod. a více;

viii. v případě ponechání Vozidla v situaci, kdy by mohlo dojít k poškození Vozidla, neoprávněnému použití, odcizení Vozidla, věcí z Vozidla, k jinému protiprávnímu jednání ve vztahu k Vozidlu, včetně ponechání Vozidla s běžícím motorem (zapnutým zapalováním), otevřenými okny/dveřmi/kufrem/kapotou;

 1. v případě existence povinnosti Klienta uhradit penále za neuhrazení (pozdní uhrazení) splatných částek a náhrady nákladů Pronajímatele vynaložených v souvislosti s vymáháním dluhu Klienta neuhrazeného Klientem po uplynutí lhůty stanovené v oznámení o odepsání nebo v žádosti o úhradu dluhu (pohledávce): náklady na mimosoudní vyrovnání, soudní náklady, včetně zapojení externích odborníků nebo znalců, právní, daňové a jiné konzultace Třetích osob (právní a (nebo) poradenské služby), poštovní výdaje a další obdobné výdaje v souladu s Právními předpisy.

Výše spoluúčasti může být poměrně zvýšena také v případě porušení jakýchkoliv povinností vyplývajících z Právních předpisů, Pravidel odpovědnosti Pronajímatele nebo těchto VOP.

10.6.     Klient (mimo výjimky výslovně vymezené Smlouvou a VOP) uhradí škodu, která Pronajímateli vznikla v důsledku porušení VOP, Právních předpisů a ustanovení Smlouvy Klientem v průběhu Doby nájmu Vozidla a po ukončení Doby nájmu Vozidla, pokud byla tato škoda způsobena jednáním (nebo nečinností) Klienta, včetně, avšak nejen: Pokut, Paušálních škod, penále včetně sankcí uložených státními orgány jako správní sankce nebo jako trest za trestné činy a (nebo) přestupky, za porušení PSP, pravidel pro parkování, dalších požadavků Právních předpisů upravující otázky bezpečnosti silničního provozu, nebo souvisejících s používáním Vozidla Klientem, nebo vyplývajících z používání Vozidla Klientem; škod souvisejících se stavem pronajatého Vozidla v okamžiku vracení, včetně škody v důsledku nadměrného opotřebení; nákladů na odtah Vozidla; nákladů na parkování Vozidla na odstavném parkovišti nebo ploše, kde lze důvodně předpokládat, že jde o placené parkoviště nebo plochu; nákladů Pronajímatele na úhradu závazků Třetím osobám vzniklých v souvislosti s jednáním (nečinností) Klienta porušujícím podmínky Smlouvy, VOP a (nebo) Právních předpisů; služeb odhadce, znalce, expertních a jiných organizací – v souvislosti s provedením odhadů, ocenění; právních služeb; poradenských služeb; poplatků účtovaných organizacemi (včetně bankovních a úvěrových) při úhradě finančních prostředků, které tvoří výdaje podle tohoto odstavce, Pronajímatelem; náklady spojené s nároky Třetích osob v souvislosti s užíváním Vozidla Klientem; peněžní kompenzace za správu (článek 10.15 VOP, účtovanou mimo jiné za vyhledávání, zpracování identifikace Klienta, generování a odeslání oznámení o porušení povinností Klientovi) Pokut, Poplatků, náhrad a jiných poplatků a škod (s výjimkou plateb v souvislosti se ztrátou zisku). Při poškození na Vozidle, za něž odpovídá Klient, Klient hradí podle povahy poškození buď Paušální škodu nebo náklady na opravu vyčíslené Softwarem Audatex (příp. vyčíslené soudním znalcem nebo autoservisem; Paušální škoda, náklad vyčíslený Softwarem Audatex, příp. soudním znalcem nebo autoservisem mají přednost před odhady či vyčíslením škod v rámci přestupkového či trestního řízení), administrativní náklady, náklady na odtah Vozidla z místa poškození do servisu anebo do prostor Pronajímatele a havarijně-technickou službu.

10.7.     Úhrada všech plateb, výdajů a Pokut (Ceny) se provádí v souladu s čl. 8.3 – 8.15 VOP. V případě řádného neplnění závazků uvedených v tomto odstavci ze strany Klienta (např. nedostatečné finanční prostředky na bankovním účtu Klienta apod.) je Pronajímatel oprávněn účtovat Klientovi Pokutu. Výpočet Pokuty začíná datem, kdy Klient nesplnil požadavky uvedené v čl. 8.12 VOP.

10.8.     Klient nese riziko odcizení, zničení, poškození Vozidla, jeho součástí, přístrojů a/nebo zařízení, způsobení škody Třetím osobám, jiným vozidlům nebo objektům, včetně škod vzniklých bez úmyslu Klienta (náhodně nebo

z nedbalosti) od zahájení Doby nájmu až do jeho ukončení, a to v případech, kdy jednání (nečinnost) Klienta bylo příčinou vzniku uvedených negativních následků, včetně odstavení Vozidla v rozporu se Smlouvou a VOP nebo v místě nebo za okolností, při nichž může dojit k poškození Vozidla, také po ukončení Doby nájmu, pokud nejsou uvedená rizika kryta podmínkami Pravidel odpovědnosti Pronajímatele .

10.9.     Pokud jednání (opomenutí) Klienta vedlo k odmítnutí vyplacení plnění podle Pravidel odpovědnosti Pronajímatele (včetně opožděného, neúplného nebo nesprávného vyhotovení dokumentů o Dopravní nehodě, neprovedení úkonů, které jsou v takových případech povinné v souladu s Právními předpisy a Pravidly pro hrazení škody Pronajímatelem), je Klient povinen nahradit Pronajímateli veškeré újmy, které vznikly Pronajímateli v souvislosti s touto okolností.

10.10. Klient nenese odpovědnost za:

 • poškození Vozidla vzniklé bez zavinění Klienta, o čemž svědčí příslušné protokoly příslušných státních orgánů nebo soudní rozhodnutí a nejde-li o případy uvedení v čl. 10.5, 10.6, 10.8 nebo 10.9 těchto VOP;
 • škody způsobené v důsledku odcizení Vozidla, za podmínky řádného plnění požadavků Smlouvy a VOP týkajícího se vrácení vozidla Pronajímateli Klientem a nejde-li o případy uvedení v čl. 10.5, 10.6, 10.8 nebo 10.9 těchto VOP.

Klient samostatně zajišťuje shromáždění a včasné poskytnutí důkazů o neexistenci svého zavinění Pronajímateli.

10.11. Úhradu správních pokut za porušení Právních předpisů ve věci přestupků zaznamenaných pomocí kontrolních a měřicích technických prostředků a přístrojů v automatickém režimu („Automatizované prostředky“), jakož i pokut, které byly uloženy přímo Pronajímateli nebo vlastníkům Vozidla, provádí Pronajímatel a (nebo) vlastník Vozidla podle svého uvážení jako osoby, vůči nimž je vydáno rozhodnutí ve věci přestupku.

Podkladem pro vymáhání těchto částek od Klienta za účelem následné úhrady pokuty (nebo náhrady za zaplacenou pokutu) uložené Pronajímateli nebo vlastníkovi Vozidla je obdržení informace (rozhodnutí o spáchání přestupku a doklad o zaplacení pokuty podle stanoveného vzoru nebo v informačních databázích) o spáchání správního přestupku a uložení pokuty během Doby nájmu příslušného Vozidla Klientem.

Klient je povinen uhradit částky vyúčtované Pronajímatelem dle tohoto článku VOP. Po úhradě uvedených částek Klientem je Klient zproštěn jakýchkoli nároků ze strany Pronajímatele týkajících se příslušných pokut uložených Pronajímateli nebo vlastníkovi Vozidla.

Zpracování pokut a zaslání příslušných oznámení provede Pronajímatel podle pořadí, tj. s přihlédnutím k datu přijetí informací o jejich uložení (nejdříve jsou odeslána oznámení o pokutách s dřívějším datem).

10.12.  Důvodem pro určení Klienta jako osoby, která se dopustila přestupku (včetně poškození, neoprávněného užívání, odcizení, porušení PSP, dalších požadavků legislativy a Smlouvy) a která je povinna uhradit částky uvedené v článku 10.6 VOP, je jedna z následujících podmínek:

 • existence protokolu Policie ČR (potvrzení o Dopravní nehodě (pokud se používá), rozhodnutí ve věci správního deliktu a další podobné dokumenty), ve kterém jsou zaznamenány okolnosti události a který svědčí o porušení podmínek Smlouvy, VOP a (nebo) Právních předpisů v průběhu Doby nájmu tohoto Klienta, a (nebo);
 • informace o tom, že poslední osobou, která používala Vozidlo před zjištěním přestupku (včetně poškození Vozidla, neoprávněného užívání, odcizení, porušení PSP, dalších požadavků Právních předpisů, Smlouvy a VOP) anebo před přesunem Vozidla na odstavné parkoviště nebo plochu nebo zamezení pohybu Vozidla, byl Klient.
 • existence písemného závěru Pronajímatele v případě (1) poškození Vozidla (bez způsobení škody Třetím osobám), (2) dokumentů a/nebo palivových karet a/nebo zařízení umístěného ve Vozidle při zahájení pronájmu (včetně zničení, ztráty, poškození apod.).

Pro účely tohoto článku jsou dostačující informace získané použitím softwaru Pronajímatele provádějícího kontrolu pronájmů Vozidel Klienty.

10.13. Poškození Vozidla vzniklá následkem nestandardního provozu Vozidla jsou následující:

 • mechanické poškození prvků odpružení, hnacího ústrojí, brzdového systému, motoru, převodovky, výfukového systému, pneumatik, ráfků, krytů kol, jiných prvků a systémů;
 • mechanické poškození prvků karosérie, skel, osvětlení;
 • mechanické poškození interiéru, kufru a/nebo nákladního prostoru;
 • poškození součástí motoru, převodovky, podvozku, řízení, palivového systému, chladicího systému, klimatizačního systému, orgánů, přístrojů a ovládacích prvků, bezpečnostních systémů a jiných systémů Vozidla, pokud je způsobeno porušením pravidel provozu stanovených výrobcem Vozidla nebo nesprávným zacházením Klienta;
 • škody způsobené zakázaným provozem, jak ho stanoví výrobce Vozidla, VOP nebo Smlouva;
 • jiné poruchy vzniklé následkem porušení provozních podmínek stanovených výrobcem Vozidla a potvrzených servisem určeným Pronajímatelem nebo nezávislým expertem.

10.14. Výše ztráty Pronajímatele způsobené nemožností užívání Vozidla z důvodu porušení ustanovení Smlouvy nebo VOP ze strany Klienta se vypočítá jako počet minut, během kterých Vozidlo nemohlo být použito kvůli takovým porušením Smlouvy nebo VOP (například od okamžiku odtahu Vozidla do vyzvednutí Vozidla ze speciálního parkoviště nebo plochy) vynásobené náklady na udržení Vozidla v režimu Čekání v souladu s obecnou sazbou stanovenou příslušným Tarifem.

10.15.Administrativní náklady Pronajímatele za správní pokuty, vymáhání náhrady škody, odškodnění a jiných plateb činí 10 % (deset procent) z celkové částky účtované za správu takových plateb. Při vymáhání náhrady škody za poškození Vozidla činí administrativní náklady 10 % (deset procent) z celkové způsobené škody. Částky za administrativní náklady jsou účtovány za všechny platby s výjimkou plateb nájemného, rezervace Vozidla a Pokut, které mají být uhrazeny ve prospěch Pronajímatele v souladu s podmínkami Smlouvy.

10.16. Pronajímatel neodpovídá za používání Mobilní aplikace z Mobilního zařízení Klienta Třetími osobami, a proto se všechny operace a pokyny pocházející z Mobilního zařízení Klienta prostřednictvím Mobilní aplikace považují za provedené přímo Klientem.

10.17. Pronajímatel nezaručuje, že Webové stránky a (nebo) Mobilní aplikace budou fungovat nepřetržitě, nebudou obsahovat chyby a/nebo škodlivý software. Pronajímatel neodpovídá za jakoukoli přímou škodu, jakékoli nepřímé, náhodné, sankční nebo budoucí ztráty, ušlý zisk, morální újmu způsobenou použitím nebo nemožnosti použití Webových stránek a (nebo) Mobilní aplikace Klientem. Pronajímatel neodpovídá Klientovi za jakékoliv zpoždění a poruchy při provozování Mobilní aplikace, k nimž může dojít přímo nebo nepřímo z důvodu, který není předmětem přímé kontroly ze strany Pronajímatele.

  XI.  Trvání Smlouvy, změna a zrušení Smlouvy. Blokování Uživatelského účtu Klienta

11.1.     Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření Stranami v souladu s čl. III VOP (Uzavření Smlouvy) a je uzavřena na dobu neurčitou.

11.2.     V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Strany dohodly, že Pronajímatel je oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění podmínek VOP, včetně Tarifů, Pokut a jakýchkoli jiných příloh VOP jednostranně. Změny VOP provedené Pronajímatelem, stejně jako nové znění VOP, včetně nových Tarifů a Pokut nabývají účinnosti a stávají se závaznými pro Strany po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Pronajímatel změny oznámil Klientovi a umístil nové znění VOP nebo změny a (nebo) doplnění VOP na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci, Pronajímatel nestanoví jiné datum vstoupení v účinnost svým rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo) doplněním VOP (“Zveřejnění“). Pronajímatel si vyhrazuje právo informovat Klienty o změnách a (nebo) doplnění VOP způsoby uvedenými v čl. V (Oznámení) VOP.

11.3.     Rozhodnutím Pronajímatele mohou podmínky VOP, které zlepšují postavení Klienta, mít zpětný účinek a vztahovat se i na vztahy, které vznikly před Zveřejněním, ledaže Klient vyjádřil svůj nesouhlas s tím, aby změny a (nebo) doplnění VOP, které zlepšují postavení Klienta, měly vůči němu retrospektivní účinek a byly uplatněny před Zveřejněním, což je Klient povinen oznámit Pronajímateli písemně nebo prostřednictvím Uživatelského účtu (pokud je tato funkce k dispozici) nejpozději do 15 kalendářních dnů od data Zveřejnění. Pokud Pronajímatel neobdrží toto oznámení Klienta o nesouhlasu způsobem a ve lhůtě stanovené v tomto článku 11.3, má se za to, že změny a (nebo) doplnění VOP jsou Klientem v plném rozsahu akceptovány a platí ve vztahu ke Klientovi od data Zveřejnění.

11.4.     Pokud Klient nesouhlasí se změnami a (nebo) doplněním VOP, jak je uvedeno v článku 11.2 VOP, je oprávněn změny jednostranně odmítnout ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Pronajímatelem a Smlouvu vypovědět za podmínky, že splní veškeré své platební povinnosti (nájemné, Pokuty, správní pokuty, náhrady a další platby, jakož i náhrady škody) vzniklé po dobu platnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním, porušením nebo nesprávným plněním Smlouvy. Jednostranné odmítnutí změn Klientem nezbavuje Klienta povinnosti plnění všech svých závazků vzniklých před ukončením Smlouvy. Pokud Klient nedoručil Pronajímateli písemné oznámení o odmítnutí změn způsobem popsaným v ustanovení 11.3 VOP, Strany mají za to, že změny a (nebo) doplnění VOP jsou platné vůči Klientovi od okamžiku Zveřejnění. Ustanovení tohoto článku 11.4 VOP se nevztahují na změny Tarifů v rámci akcí: tyto Tarify platí pro období uvedené v příslušném oznámení o akci, které je zveřejněno v příslušné části na Webových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci.

11.5.     Pronájem Vozidla Klientem v každém případě svědčí o úplném seznámení Klienta s podmínkami Smlouvy a VOP v okamžiku pronájmu Vozidla a o jejich bezpodmínečném přijetí Klientem v plném rozsahu.

11.6.     Každá Strana je oprávněna jednostranně vypovědět Smlouvu zasláním písemné výpovědi druhé Straně, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení takového písemného oznámení. Klient je povinen splnit veškeré své závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, s výjimkou případů, kdy Právní předpisy poskytují Klientovi jiná práva, která nemohou být změněna dohodou Stran a jsou závazná.

11.7.     Vypovězení Smlouvy z podnětu Klienta je možné učinit na základě písemného oznámení Klienta, které má náležitosti právního jednání, popř. lze využít vzor dle Přílohy č. 2 VOP.  Výpověď je možné zaslat též z emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz. Klient vypoví Smlouvu i tím, že si smaže Mobilní aplikaci.

11.8.     Pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět Smlouvu s Klientem bez výpovědní lhůty dle čl. 11.6 v následujících případech:

 • Klient podstatným způsobem poruší podmínky stanovené ve Smlouvě a VOP, včetně požadavků vůči Klientovi nebo je poruší nepodstatným způsobem a porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od obdržení oznámení Pronajímatele o takovém porušení;
 • opakované porušení PSP a dalších požadavků Právních předpisů Klientem;
 • jednání Klienta má za následek výrazné zhoršení technického stavu Vozidla;
 • poškození Vozidla v případě, kdy má Pronajímatel za dostatečně prokázané, že jeho příčinou bylo jednání Klienta;
 • Pronajímatel má zřejmý důvod se domnívat, že Klient poruší podmínky Smlouvy a VOP, nesplní své závazky nebo bude činit překážky Pronajímateli;
 • v případech uvedených v článku 11.10 VOP;
 • v dalších případech hrubého porušení Smlouvy, těchto VOP či Právních předpisů.

Smlouva je ukončena v okamžiku zaslání příslušného oznámení Klientovi jedním z následujících způsobů: (1) Prostřednictvím Mobilní aplikace, a (nebo) (2) prostřednictvím e-mailu zaslaného Klientovi. Pokud v okamžiku oznámení není ukončena Doba nájmu Vozidla, Klient se zavazuje, že okamžitě ukončí Dobu nájmu v souladu s požadavky na ukončení Doby nájmu a parkování Vozidla.

11.9.     Ukončení Smlouvy z jakýchkoli důvodů nezprošťuje Strany plnění platebních závazků (nájemné, Pokuty, správní pokuty, náhrady škody, a jiné platby, jakož i škody způsobené Pronajímateli), jejichž důvody vznikly během doby účinnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním, porušením či neplněním Smlouvy. Klient zároveň bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Uživatelském účtu budou Pronajímatelem po dobu dalších 10 let od ukončení Smlouvy archivovány v zabezpečených systémech, a to z důvodu řešení případných reklamací a dalších požadavků Právních předpisů.

11.10. Pronajímatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet Klienta v případech uvedených v článku 11.8 VOP a také:

 • v případě důvodného podezření nepoctivého jednání Klienta (včetně, ale ne výlučně, poskytnutí nepravdivých informací, nemožnosti odepsání peněžních prostředků aj.);
 • v případě, že má Klient vůči Pronajímateli neuhrazený dluh;
 • v případě hrubého nebo urážlivého chování Klienta;
 • v případě pokusu Klienta o uvedení Pronajímatele v omyl;
 • v případě odmítnutí plnění požadavků Pronajímatele stanovených nebo vyplývajících ze Smlouvy a VOP Klientem;
 • v případech, kdy Klient nesplňuje (přestal splňovat) požadavky Pronajímatele vůči Klientovi týkající se schopnosti užívat Vozidlo v rámci Smlouvy;
 • v dalších případech, kdy porušení Smlouvy a VOP ze strany Klienta vylučuje možnost užívání Služby Anytime Klientem.

11.11. Zablokování Uživatelského účtu Klienta znamená omezení funkčnosti Uživatelského účtu Klienta, v důsledku čehož Klient nemůže podat Žádost o pronájem Vozidla, provést rezervaci, pronajmout si Vozidlo, a také provést některé další operace, které jsou obsaženy v rozsahu práv nezablokovaného Uživatelského účtu Klienta. Klient není zvlášť informován o zablokování Uživatelského účtu Klienta, jelikož od okamžiku zablokování nebude podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, pronájem Vozidla nebo provádění některých jiných činností, možné. Zablokování Uživatelského účtu Klienta může mít vliv na možnost provádění činností s Vozidlem podle jiných dohod uzavřených mezi Pronajímatelem a Klientem.

11.12. Odblokování Uživatelského účtu Klienta může být spojeno s uplynutím určitého časového období, splněním závazků Klientem, odstraněním okolností, které byly důvodem blokace. Blokace může být také nastavena na dobu, kdy se rozhoduje o účelnosti další spolupráce s Klientem v rámci Smlouvy.

11.13. Blokace Uživatelského účtu Klienta není důvodem k tomu, aby Klient uplatnil jakékoli nároky vůči Pronajímateli, včetně požadavků spojených s poskytnutím Vozidla do pronájmu.

  XII.   Postup řešení sporů

12.1.     Všechny spory mezi Stranami v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně výkladu nebo plnění, jsou řešeny jednáním Stran a/ zasláním písemné reklamace druhé Straně, která může obsahovat podstatu sporu, odkazy na ustanovení této Smlouvy a (nebo) Právních předpisů porušená druhou Stranou, jakož i konkrétní návrhy na řešení sporu.

12.2.     Termín pro posouzení reklamace Stranou, která ji obdržela, je 10 (deset) pracovních dnů, není-li Stranami písemně dohodnuto jinak.

12.3.     Všechny reklamace ze strany Klienta může Klient

– buď zaslat z emailové adresy Klienta přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz; anebo

– zaslat do sídla Pronajímatele na adrese Krocínova 333/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město; anebo

– předat osobně v sídle pronajímatele na adrese Krocínova 333/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

12.4.     Podle výsledku posouzení písemné reklamace Klienta může Pronajímatel zaslat Klientovi zpětnou vazbu buď na jeho poštovní adresu, nebo e-mailem.

12.5.     Není-li možné vyřešit spory mezi Stranami prostřednictvím jednání, jak je stanoveno v čl. 12.1 – 12.4 VOP, budou spory rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem České republiky. Spotřebitel může též využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, jak je uvedeno v čl. IV. těchto VOP.

 XIII. Další podmínky

13.1.     Jakákoli korespondence, telefonická a jiná jednání, která proběhla před uzavřením Smlouvy, pozbývají účinků okamžikem uzavření Smlouvy.

13.2.     Od okamžiku uzavření Smlouvy uznávají Strany účinky dokumentů (s výjimkou dokumentů uvedených v čl. 13.1VOP) zaslaných e-mailem (e-mailová adresa a poštovní adresa Pronajímatele uvedená ve VOP a e-mailová adresa a poštovní adresa Klienta uvedená v Potvrzení o přistoupení), souhlasí s tím, že uvedené dokumenty jsou písemnými doklady podepsanými vlastnoručním podpisem příslušné oprávněné osoby, protože pouze osoby zplnomocněné k podepsání příslušných dokumentů mají přístup k příslušným e-mailovým adresám a zavazují se uchovávat e-mailová hesla v tajnosti a neumožnit jejich použití Třetím osobám.

13.3.     S ohledem na ustanovení článku 13.2 VOP Strany rovněž uznávají účinky sdělení a úkonů zaslaných a provedených Klientem pomocí Mobilní aplikace nebo Webových stránek (pomocí Uživatelského účtu Klienta) a také s použitím Kontaktního čísla mobilního telefonu uvedeného Klientem, protože pouze Klient má přístup k příslušnému Uživatelskému účtu (k Uživatelskému účtu Klienta) a ke Kontaktnímu číslu mobilního telefonu; Klient se zavazuje uchovávat v tajnosti všechny Autorizační kódy, přihlašovací údaje potřebné pro použití Uživatelského účtu Klienta) a Kontaktní číslo a neumožnit jejich použití Třetím osobám.

13.4.     Zprávy zaslané e-mailem se považují za přijaté adresátem v okamžiku jejich odeslání. Pronajímatel má právo neodpovídat na zprávy, které byly dříve zodpovězené nebo obsahují obscénní, urážlivé výrazy, hrozby týkající se života a zdraví zaměstnanců Pronajímatele nebo osob jim blízkých, majetku Pronajímatele nebo jeho zaměstnanců, informovat autora zprávy o nepřípustnosti takového jednání a uložit Pokutu v souladu s VOP.

13.5.     Aktuální informace o podmínkách Smlouvy a VOP jsou uvedeny na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci. V případě rozporu mezi verzemi VOP zveřejněnými na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci je rozhodující znění VOP zveřejněné na Webových stránkách.

13.6.     Klient se zavazuje bez zbytečného prodlení informovat Pronajímatele o všech změnách jakýchkoli Osobních údajů, jakož i údajů tvořících Uživatelský účet Klienta, o prozrazení přihlašovacích údajů a (nebo) Autorizačního kódu Třetím osobám, jakož i o jejich ztrátě nebo o jakýchkoli okolnostech, které ohrožují zachování přihlašovacích údajů a Autorizačního kódu – prostřednictvím kontaktování Klientské služby Pronajímatele a splněním požadavků Klientské služby, které vyplývají z potřeby Identifikovat Klienta a ověření skutečností, o nichž informuje Klient v souladu s tímto článkem 13.6 Pronajímatel neodpovídá za jakékoli následky související se změnami údajů Klienta uvedených v tomto článku 13.6 a za operace provedené s Účtem Klienta, pokud Klient neoznámil Pronajímateli okolnosti uvedené v tomto článku VOP a (nebo) poskytl Pronajímateli neplatné údaje.

Příloha č. 1 k VOP

 

SYSTÉM POKUT

PorušeníMaximální výše Pokuty
1

 

Znečištění Vozidla a ponechání odpadků ve Vozidle, kouření ve Vozidle, poškození interiéru Vozidla (jinak než při Dopravní nehodě)1 000 Kč + náhrada nákladů Pronajímatele na chemické čištění, úklid či opravu Vozidla
2Tankování Klientem do Vozidla paliva jiného než předepsaného druhu, kterým je Natural 95

 

1 000 Kč + náhrada nákladů Pronajímatele vzniklých v souvislosti s opětovným uvedením Vozidla do provozu
3Pokus zablokovaného Klienta využít Služby Anytime bez odstranění příčin blokování Uživatelského účtu, včetně vytvoření nového/dodatečného Uživatelského účtu a opakovaného pokusu o uzavření smlouvy Anytime3 000 Kč
4Neoprávněné nalepování nálepek nebo odstranění polepů Pronajímatele nebo jiné poškození vzhledu Vozidla5 000 Kč + náhrada vzniklé škody
5Odstavení Vozidla (bez ohledu na režim používání Vozidla včetně ukončení pronájmu Vozidla), na území bez veřejného přístupu, na uzavřeném, placeném nebo vyhrazeném parkovišti nebo ploše, v podzemních či soukromých garážích, v areálu přístupném na základě povolení, odstavení s porušením Právních předpisů (včetně PSP), vjezd Vozidla do garáže nebo podzemního parkoviště (bez ohledu na režim užíván garáže či podzemního parkoviště a bez ohledu to, zdali tam bylo Vozidlo odstaveno nebo ne)5 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli na vrácení Vozidla z takovéto zóny (odtah Vozidla apod.)
6Ponechání Vozidla s běžícím motorem, neuzamčeného, s otevřenými okny/dveřmi/víkem kufru/kapotou, apod.

 

5 000 Kč + náhrada vzniklé škody
7Ztráta nebo poškození dokladů k Vozidlu, ztráta povinné výbavy nebo její části, některého nebo obou dílů dálniční známky, ztráta příslušenství Vozidla3 000 Kč + náhrada nákladů spojených s obnovením ztracených nebo poškozených dokladů a předmětů, obnovením (nákupem) uvedených doplňků, výbavy a zařízení
8Nevrácení Vozidla v řádném technickém stavu10 000 Kč + náhrada vzniklé škody, pokud není kryta ze spoluúčasti Klienta dle jeho aktuálního Tarifu
9Odebrání Vozidla Pronajímatelem při porušování VOP

 

10 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli
10Porušení povinností dle čl. 7.2.8. – 7.2.16. VOP (neprovedení vizuální kontroly vozu, nedodání dokumentů, nedotankování pohonných hmot apod. – vyjma nenahlášení Dopravní nehody, které je upraveno samostatně)5 000 Kč + náhrada vzniklé škody
11Nenahlášení Dopravní nehody (bez ohledu na to, jestli je Klient viníkem nebo ne)10 000 Kč + náhrada vzniklé škody
12Opuštění Povolené zóny10 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli na vrácení Vozidla do Domácí zóny
13Užívání Vozidla v rozporu s VOP, PSP a dalšími právními předpisy, nebezpečné řízení Vozidla (vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo řízení podle vlivem alkoholu, které jsou pokutovány samostatně)20 000 Kč + náhrada vzniklé škody či náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli v souvislosti s opětovným uvedením Vozidla do provozu
14Překročení nejvyšší povolené rychlosti o 20 km/hod. a více600 Kč + případná náhrada vzniklé škody (zejména úhrada případné pokuty) a poplatků s tím souvisejících
15Neoprávněná manipulace s Vozidlem (provádění úprav nebo oprav na Vozidle apod.)50 000 Kč + náhrada vzniklé škody či náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli v souvislosti s opětovným uvedením Vozidla do provozu
16Řízení Vozidla pod vlivem alkoholu, toxické nebo jiné omamné látky20 000 Kč + náhrada vzniklé škody
17Předání (umožnění) řízení Vozidla Třetí osobě20 000 Kč + náhrada vzniklé škody
18Svévolné odpojení nebo poškození lokalizátoru ve Vozidle

 

50 000 Kč
19Porušení dalších povinností vyplývajících z VOP1 000 Kč + náhrada vzniklé škody
24Řádné neplnění závazků uvedených v odstavci 10 ze strany Klienta (např. nedostatečné finanční prostředky na bankovním účtu Klienta apod.).1 000 Kč + 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do data její úplné úhrady Klientem. Výpočet smluvní pokuty začíná datem, kdy Klient nesplnil požadavky uvedené v čl. 8.12 VOP

Výše uložené Pokuty vždy záleží na konkrétních okolnostech daného případu/porušení a rozhodnutí Pronajímatele.

V některých případech je nárok Pronajímatele zcela nebo částečně kryt ze spoluúčasti Klienta, a to dle příslušného Tarifu pro jeden případ poškození Vozidla, jak je podrobněji ujednáno v čl. 10.5. VOP.

Uložení a úhrada Pokuty nezprošťuje Klienta povinnosti nahradit Pronajímateli vzniklou škodu.

 

 

 

Příloha č. 2 k VOP

 

 

VÝPOVĚĎ SMLOUVY

Datum:                                                _________________________________________________________

Klient (jméno, příjmení):                     _________________________________________________________

Datum narození:                                  _________________________________________________________

Doklad totožnosti (pas/OP č.):              _________________________________________________________

Bytem:                                                _________________________________________________________

Kontaktní číslo mobilního telefonu:      _________________________________________________________

E-mail:                                                _________________________________________________________

Vypovídám tímto Smlouvu o poskytnutí vozidel do dočasného užívání vozidel uzavřenou s vaší společností D-Mobility Czech Republic s.r.o. IČ: 07584466.

__________________

(podpis)

Příloha č. 3 k VOP

 

SYSTÉM POPLATKŮ

 

PoplatekVýše Poplatku
1Poplatek za zaslání první upomínky k úhradě dluhu Klienta Pronajímatelem200 Kč + DPH
2Poplatek za zaslání druhé a další upomínky k úhradě dluhu Klienta Pronajímatelem400 Kč + DPH
3Havarijně-technická služba1 000 Kč + DPH v Praze, mimo Prahu se k této částce připočítávají náklady 11 Kč / km a čas
4Paušální poplatek za odtah Vozidla odstaveného v Domácí zóně3 000 Kč + DPH
5Paušální poplatek za odtah Vozidla odstaveného mimo Domácí zónu3 000 Kč + DPH + 25 Kč / km
6Manipulační poplatek za třetí a každou další platbu převodem od Klienta200 Kč + DPH
7Poplatek za předžalobní upomínku zaslanou Klientovi Pronajímatelem1 000 Kč + DPH
8Poplatek za zahájení soudního řízení Pronajímatelem s Klientem1 000 Kč + DPH + náklady soudního řízení