Podmínky užívání Software Anytime

Tyto Podmínky užívání Software Anytime (dále jen „Podmínky“) společnosti D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČ: 07584466, Krocínova 333/3, Praha 1, Staré Město, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským u soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, (dále též „Pronajímatel“), upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a zájemcem o pronájem vozidla (dále též „Klient“) při používání Software Anytime.

V těchto Podmínkách se používají následující výrazy, které mají význam definovaný níže:

Aktivace – připojení Klienta ke Službě Anytime, založení Uživatelského účtu Klienta pro přístup k funkcím Softwaru Anytime, včetně podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, převodu do režimu Čekání, pronájmu Vozidla a ukončení Doby nájmu Vozidla.

Autorizace – provádění úkonů stanovených v pokynech Softwaru Anytime za účelem identifikace Klienta prostřednictvím zadání Přihlašovacího jména a Vygenerovaného hesla, které Klient zná a uchovává v tajnosti za účelem použití Softwaru Anytime a Služeb Anytime.

Doba nájmu – časové období od okamžiku zahájení Doby nájmu (stisknutím v Mobilní aplikaci tlačítka „Zahájit pronájem“) do ukončení Doby nájmu v souladu se Smlouvou.

Klient – fyzická osoba, s níž je uzavřena Smlouva.

Kontaktní číslo– číslo mobilního telefonu registrované na jméno Klienta nebo které Klient používá z jiných právních důvodů v souladu s Právními předpisy a požadavky mobilních operátorů, které Klient sdělí Pronajímateli při registraci v Mobilní aplikaci nebo na Webových stránkách a které slouží jako Přihlašovací jméno, jakož i pro komunikaci Pronajímatele s Klientem v případech stanovených Smlouvou a (nebo) Právními předpisy, volání a zasílání SMS zpráv Pronajímateli a Klientovi.

Mobilní aplikace – elektronická aplikace Anytime Carsharing CZ pro Mobilní zařízení umožňující využití Služby Anytime, včetně: Registrace Klienta ve Službě Anytime, zaslání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, započetí a ukončení Doby nájmu Vozidla a dalších činností popsaných ve Smlouvě. Za účelem instalace Mobilní aplikace na Mobilní zařízení, Klient samostatně provádí potřebné operace s použitím služeb www.apple.com/itunes/ nebo play.google.com/store v síti Internet.

Mobilní zařízení – elektronické zařízení (smartphone, mobilní telefon, tablet) fungující na základě operačního systému iOS nebo Android.

Osobní údaje – informace týkající se Klienta, které může Pronajímatel zaznamenat na elektronickém, papírovém a (nebo) jiném nosiči dat, včetně: (1) příjmení, jméno (jména), (2) datum, měsíc a rok narození, (3) místo narození, (4) rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo, (5) číslo průkazu totožnosti, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, (6) informace o trvalém pobytu (bydlišti) a místě skutečného pobytu, (7) číslo řidičského průkazu, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, rozsah řidičského oprávnění, (8) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy, (9) informace o existenci (absenci) zdravotních kontraindikací k řízení motorového vozidla, (10) fotografie, (11) údaje o geolokaci (navigační údaje), (12) jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy. Normativní dokumenty Pronajímatele včetně VOP, Informace o zpracování osobních údajů, Přílohy k VOP a další dokumenty mohou stanovit též jiný výčet údajů tvořících Osobní údaje.

Čekání – režim užívání Vozidla, při kterém je motor Vozidla vypnut, volič automatické převodovky je v režimu „P“, dveře, víko kufru a okna jsou zavřené. Používá se v případech stanovených Smlouvou za účelem ponechání vybraného Vozidla Klientovi během Doby nájmu. Pohyb Vozidla v režimu Čekání není povolen.

Přihlašovací jméno – Kontaktní číslo Klienta zadávané Klientem pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci ve spojení s Vygenerovaným heslem, které je obdobou vlastnoručního podpisu Klienta a které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména je Klient.

Push-notifikace – sdělení zobrazované na obrazovce Mobilního zařízení Klienta zaregistrovaného v informačním systému Pronajímatele, přenesené ze serveru Pronajímatele do Mobilní aplikace instalované na Mobilním zařízení Klienta.

Rezervace – služba poskytovaná Klientovi spočívající v omezení užívání Vozidla jinými Klienty od okamžiku Rezervace do začátku Doby nájmu nebo do okamžiku zrušení nájmu Vozidla Klientem, pokud Klient nezahájí nájem během doby platnosti Žádosti o pronájem Vozidla.

Registrace – registrování Klienta v souladu s pokyny ve VOP a jejich přílohami za účelem užívání Služby Anytime.

Sazby – sazby odměny Pronajímatele účtované Pronajímatelem Klientovi uvedené na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci a používané v rámci jednotlivých akcí.

Služba Anytime – poskytnutí Vozidla Pronajímatelem Klientovi do dočasného užívání prostřednictvím Software Anytime.

Smlouva –smlouva, jejíž znění je schváleno rozhodnutím Pronajímatele a všechny její přílohy, které jsou jejími nedílnými součástmi, jakož i veškeré změny a (nebo) dodatky. Součástí Smlouvy jsou mimo jiné tyto Podmínky pro užívání Software Anytime, VOP a jejich přílohy. Uzavřením Smlouvy získá Klient přístup do Mobilní aplikace a může uzavírat dílčí nájemní smlouvy způsobem stanoveným ve Smlouvě a na jejím základě užívat příslušné Vozidlo.

SMS zpráva – krátká textová zpráva zaslaná na Kontaktní číslo Klienta. SMS zprávy mohou být zasílány Pronajímatelem v rámci plnění Smlouvy a pro informační účely, včetně informování Klienta o provedení transakcí s použitím bankovních karet připojených k informačnímu systému Pronajímatele.

Software Anytime – soubor softwarových nástrojů (včetně Webových stránek a Mobilní aplikace) zajišťujících provoz Služby Anytime.

Strany – Pronajímatel a Klient;

Uživatelský účet – samostatný oddíl na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci, do něhož Klient vstupuje zadáním Přihlašovacího jména a Vygenerovaného hesla, které je známo pouze jemu, v souladu s podmínkami Webových stránek nebo Mobilní aplikace. Uživatelský účet obsahuje soubor informací o Klientovi, včetně Osobních údajů, a slouží pro správu služeb Webových stránek a (nebo) Mobilní aplikace Klienta.

VOP – Všeobecné obchodní podmínky Pronajímatele, jak jsou uvedeny na Webových stránkách.

Vozidlo – vozidlo poskytnuté Klientovi pro dočasné držení a užívání v souladu s podmínkami Smlouvy.

Vygenerované heslo – jedinečná posloupnost znaků zaslaných Pronajímatelem Klientovi ve formě SMS zprávy na Kontaktní číslo používané pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. Vygenerované heslo má povahu přístupového hesla a v kombinaci s Přihlašovacím jménem je obdobou vlastnoručního podpisu Klienta, které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména a Vygenerovaného hesla je Klient.

Webové stránky – internetové stránky Pronajímatele, dostupné na adrese http://anytimecar.cz.

Žádost o pronájem Vozidla – úkon stanovený na základě Smlouvy, uskutečněný Klientem pomocí Mobilní aplikace za účelem převzetí Vozidla do dočasného užívání.

  1. Prohlášení

1.1. Zahájením používání Webových stránek nebo Mobilní aplikace „Anytime Carsharing CZ“ jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu:

a) potvrzujete, že jste se podrobně seznámili s ustanoveními těchto Podmínek;

b) vyslovujete bezvýhradný a nepodmíněný souhlas s Podmínkami;

c) zavazujete se tyto Podmínky dodržovat a nést právní následky, spojené s jejich porušením;

d) souhlasíte s tím, že na základě předchozího oznámení Pronajímatel může provést změny Podmínek;

e) přiznáváte dostatek formy a právní účinky elektronickým sdělením doručeným prostřednictvím Webových stránek nebo Mobilní aplikace stejně jako by se jednalo o vlastnoručně podepsané dokumenty;

f) přiznáváte právní účinky jednáním uskutečněným prostřednictvím Kontaktního čísla;

g) uznáváte, že prostředky identifikace, uvedené ve VOP, jsou postačující k určení osoby, která je původcem a příjemcem odpovídajících dokumentů a činností;

h) souhlasíte s přijímáním zpráv, spojených s poskytnutím služeb Pronajímatele a zpráv reklamní povahy na Mobilní aplikaci prostřednictvím push-notifikací;

ch) souhlasíte s tím, že Software Anytime postačuje k zajištění odpovídajícího stupně ochrany při poskytnutí, přenosu a zpracování informací, včetně Osobních údajů, před neoprávněným zásahem třetích osob, a potvrzujete autenticitu a autorství elektronických dokumentů, které budou prostřednictvím Software Anytime předávány;

i) souhlasíte s tím, že Software Anytime se neustále vyvíjí a zdokonaluje se, přičemž s tím mohou být spojeny technické obtíže a nedokonalé fungování Software Anytime.

j) uznáváte, že Software Anytime je poskytován k provozování Služby Anytime „jak je“, aniž byste vznášel(a) nároky ve vztahu k fungování Webových stránek nebo Mobilní aplikace;

k) souhlasíte s tím, že Pronajímatel neposkytuje žádné záruky, výslovné nebo presumované, že Software Anytime bude odpovídat požadavkům nebo očekáváním Klienta, nebo bude v souladu s jeho cíli a úkoly. Klient používá Software Anytime na vlastní riziko. Pronajímatel nepřebírá odpovědnost za nesoulad Software Anytime jakýmkoliv očekáváním Klienta;

l) Pronajímatel není zodpovědný za chod zařízení, používaného Klientem při prací se Software Anytime.

m) souhlasíte s tím, že údaje Software Anytime, včetně údajů z navigačních systémů, spolu s údaji, které Software Anytime čerpá z obsahu Uživatelského účtu Klienta, budou postačovat k dostatečné identifikaci činností Klienta, kterému patří Uživatelský účet Klienta, včetně Doby nájmu, používání tarifů, dráhy a rychlosti pohybu Vozidla apod.;

n) jako Uživatel Software Anytime souhlasíte s tím, že pro účely fungování Služby Anytime а zajištění bezpečnosti Uživatele Software Anytime a pronajatých Vozidel, musí Mobilní aplikace používat údaje o poloze Klienta (navigační údaje), a zavazujete se zajistit poskytnutí odpovídajících navigačních údajů.

o) Uživatel souhlasí s tím, že Software Anytime se používá Pronajímatelem v různých projektech v Mobilní aplikaci Anytime, Uživatelském účtu (včetně blokace), Vygenerovanými hesly apod, vykonávanými v průběhu plnění smluvního vztahu, budou mít odpovídající právní účinky při používání Mobilní aplikace Klientem v rámci jiných projektů Pronajímatele.

1.2. V případě nesouhlasu se shora uvedenými podmínkami používání Software Anytime, je potřeba neprodleně ukončit užívání Software Anytime.

  1. Licence

2.1. Pronajímatel poskytuje Uživateli bezúplatnou licenci na použití služeb Webových stránek a Mobilní aplikace v rozsahu dle funkčních možností Software Anytime a dle úrovně přístupu (před a po zahájení Registrace a dokončení Registrace Aktivací Klienta).

2.2. Registrace ve Službě Anytime a používání Software Anytime a Služeb Anytime je možná výlučně pro osobní, rodinné, domácí či obdobné potřeby, které nesmí být spojeny s podnikatelskou činností Klienta.

2.3. Právo používat služby Webových stránek a Mobilní aplikace se poskytují Uživateli bezúplatně, za podmínek jednoduché, nevýlučné licence.

2.4. Užívání služeb Webových stránek a Mobilní aplikace se připouští pouze způsoby, které jsou v souladu s těmito Podmínkami a Smlouvou.

2.5. Uživatel odpovídá za to, že nebude používat služeb Webových stránek a Mobilní aplikace za účelem způsobení škody Pronajímateli nebo třetím osobám, a stejně tak porušování Právního řádu a (nebo) Smlouvy.

  1. Omezení odpovědnosti

3.1. Služby Webových stránek a Mobilní aplikace se poskytují „jak jsou“.

3.2. Pronajímatel neodpovídá za používání Mobilní aplikace na Mobilním zařízení Klienta třetími osobami, vzhledem k tomu, že všechny činnosti a pokyny, odesílané z Mobilního zařízení, se považují za činnosti a pokyny Klienta.

3.3. Pronajímatel nezaručuje, že Webové stránky a (nebo) Mobilní aplikace budou neustále plně funkční, že nebudou obsahovat chyby a (nebo) počítačové viry. Klient souhlasí a potvrzuje, že používá Webové stránky a (nebo) Mobilní aplikaci výlučně na vlastní zodpovědnost a riziko. Pronajímatel není zodpovědný za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, přímou či nepřímou, nahodilou nebo způsobenou činností Klienta, okamžitou nebo následnou, vzniklou v důsledku používání nebo nemožnosti používání Softwaru Anytime.

3.4. O vzniku chyb nebo poruch během používání služeb Softwaru Anytime Klient může informovat Klientskou službu na t.č. +420 253 253 007 nebo emailu info@anytimecar.cz.

  1. Služby Webových stránek a Mobilní aplikace

4.1. Služby Webových stránek a Mobilní aplikace jsou určeny zejména k:

a) získání informací o Pronajímateli,

b) obeznámení se s rozsahem a k propagací Služeb Pronajímatele;

b) právním jednáním za účelem uzavření, plnění, provedení změn a ukončení Smlouvy.

4.2. Pro účely Smlouvy se za právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo ukončení Smlouvy, považují činnosti Registrace a Autorizace na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. Za právní jednání za účelem plnění Smlouvy se považují činnosti Rezervace, Podání žádosti o pronájem Vozidla, převedení do režimu Čekání, ukončení Doby nájmu nebo jiné činnosti, které umožňují provádět Webové stránky nebo Mobilní aplikace po Aktivaci Klienta.

4.3. Než budou uskutečněna právní jednání směřující k uzavření Smlouvy se Klient zavazuje podrobně se seznámit s obsahem Smlouvy (včetně VOP a jejich příloh) které se nacházejí na Webových stránkách a po pečlivém zvážení učinit rozhodnutí o uzavření Smlouvy a učinit právní jednání související se Smlouvou.

  1. Oznámení

5.1. Jakékoli informace, týkající se Smlouvy, budou sděleny Klientovi jedním z následujících způsobů:

  • zasláním písemných oznámení na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu, nebo
  • zasláním SMS nebo voláním na Kontaktní číslo uvedené Klientem, nebo
  • odesláním Push-notifikací v Mobilní aplikaci, nebo
  • zasláním písemnosti na poštovní adresu nebo adresy Klienta.

5.2. Klient je srozuměn s tím, že Pronajímatel má právo volat a zasílat na Kontaktní číslo Klienta Push-notifikace, hlasové a SMS zprávy informativní povahy, které obsahují informace o výši splatných či nesplatných pohledávek vzniklých při plnění Smlouvy Klientem, další informace týkající se služeb poskytovaných Klientovi a informace o případných změnách podmínek Smlouvy (včetně Sazeb).

5.3. Pokud se Klient nachází mimo území České republiky nebo používá telefonní číslo mobilního operátora, který není registrován v České republice, jako Kontaktní číslo za účelem přijetí SMS a (nebo) Vygenerovaných hesel, pak se kvůli zvláštnostem provozování systémů mobilních operátorů zvyšuje riziko pozdního přijetí nebo nedoručení SMS zpráv Pronajímatele Klientovi. Klient je o tomto riziku informován, plně si jej uvědomuje a bere v úvahu při cestě do zahraničí a při zadání svého čísla mobilního telefonu Pronajímateli jako Kontaktního čísla a za účelem přijetí SMS zpráv a (nebo) Vygenerovaných hesel.

5.4. V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Strany dohodly, že Pronajímatel je oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění těchto Podmínek, VOP, Sazeb a (nebo) jakýchkoli jiných částí Smlouvy jednostranně. Změny těchto Podmínek provedené Pronajímatelem, stejně jako nové znění Smlouvy nabývají platnosti a stávají se závaznými pro Strany po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Pronajímatel změny oznámil Klientovi a umístil nové znění Podmínek Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci, ledaže Pronajímatel stanoví jiné datum nabytí účinnosti svým rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo) doplněním. Pronajímatel si vyhrazuje právo informovat Klienty o změnách a (nebo) doplnění Podmínek způsoby uvedenými v čl. V (Oznámení) VOP.